Groepsopdrachten voor cijfer

/

Op het Scholierenforum (5/10/2018) entameerde Anne803 een discussie over groepsopdrach­ten. Ze heeft niets tegen groeps­opdrachten, maar volgens haar moeten de groepsprestaties niet beloond worden met een groepscijfer, als dat vervolgens in de individuele cijferlijst van de afzonderlijke groepsleden wordt opgenomen en dus meetelt bij het berekenen van het rapportcijfer. Anne803 richt de aandacht dus op het spanningsveld tussen twee beleidslijnen van een middelbare school: enerzijds het creëren van een aantrekkelijke en uitdagende leeromgeving waarin probleemgericht en samenwerkend leren een belangrijke plaats inneemt, en anderzijds de systematische meting, becijfering en verantwoording van leeruitkomsten en vorderingen, culminerend in de periodieke rapportcijfers van de individuele leerling. Hieronder doe ik verslag van de discussie. In een naschrift (§7) wijs ik op mogelijke andere gezichtshoeken, die in de discussie verwaarloosd zijn.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Groepsopdrachten voor cijfer”

  1. In aansluiting op §3 zouden we als stelling §7.6 kunnen formuleren dat van leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum niet gevergd kan worden dat ze in groepsopdrachten-voor-cijfer participeren indien dat ernstig afbreuk doet aan hun rapportcijfers. Scholen zijn immers wettelijk verplicht ‘redelijke aanpassingen’ in hun onderwijsaanbod te maken voor lichamelijk, zintuiglijk of psychisch gehandicapte leerlingen opdat zij de opleiding kunnen doorlopen. De vraag is dus: kan vervanging van groepsopdrachten-voor-cijfer door individuele-opdrachten-voor-cijfer als een ‘redelijke aanpassing’ worden beschouwd? Naar mijn indruk heeft het College voor de Rechten van de Mens zich daarover nog niet uitgesproken.