Herkansingen afgeschaft

/

De Universiteit Utrecht voert een restrictief beleid inzake herkansingstentamens. De opleiding Sociale Geografie en Planologie schaft de herkansingen zelfs helemaal af. Dat bericht DUB, het onafhankelijke communicatieplatform van de UU (19/5/2010). Alleen wie kantjeboord gezakt is (met een tentamencijfer tussen 5,00 en 5,49) en aan alle aanwezigheids- en inspanningsverplichtingen voldaan heeft, kan recht doen gelden op een verlengd tentamen en kan dan maximaal een zes halen. Als men niet voor het verlengde tentamen in aanmerking komt of voor dat verlengde tentamen zakt, moet men volgend jaar het hele vak doubleren (Studiegids, p.18-19).
De wetgever schrijft voor dat de faculteit vastlegt hoeveel malen per studiejaar de gelegenheid wordt geboden tot het afleggen van de tentamens (art. 7.13 WHW). En wat het bindend studieadvies in de propedeuse betreft, stelt de wetgever als eis dat ‘de desbetreffende opleiding zorgt voor zodanige voorzieningen dat de mogelijkheden voor goede studie­voort­gang zijn gewaarborgd’ (art. 7.8b WHW). Het is dus de vraag of deze tentamenregeling in juridisch opzicht door de beugel kan. Maar behalve een juridische meetlat kan men ook een strengere, ethische meetlat aanleggen. Valt de regeling in ethisch opzicht te rechtvaardigen?
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Herkansingen afgeschaft”

  1. Op het Utrechtse platform DUB (29/6/2010) is een discussiedraad gestart over deze herkansingsregeling.

  2. DUB (25/6/2013) bericht over het concept van de nieuwe Richtlijn Onderwijs die per 1/9/2014 binnen de Universiteit Utrecht van kracht zou moeten worden.

  3. […] De Universiteit Utrecht (UU) kent een zeer restrictief herkansingsbeleid. De algemene UU-regel is: wie het tentamen niet in één keer haalt, moet de hele onderwijseenheid doubleren. Maar wie aan zijn inspanningsverplichtingen heeft voldaan en minimaal het eindcijfer 4,0 heeft behaald, kan aanspraak maken op een verlengd of vervangend tentamen (Richtlijn Onder­wijs 2013). Dat is dus een zeer restrictieve uitwerking van artikel 7.13 WHW. De wetgever schrijft namelijk voor dat in de onderwijs- en examen­regeling wordt vastgelegd ‘hoeveel malen per studiejaar’ de gelegenheid wordt geboden tot het afleggen van de tentamens. Maar het kan nog erger. In de UU-faculteit Geowetenschappen loopt een experiment waar de herkansingsdrempel naar het eindcijfer 5,0 is opgehoogd. Bovendien is in de onderwijs- en examenregeling (§5) bepaald dat het eindcijfer na herkansing niet hoger dan 6,0 kan zijn. Momenteel wordt het experiment geëvalueerd (DUB 18/2/2014). Maar in het concept-rapport wordt uitsluitend gekeken naar de belangen van de faculteit: welke invloed hebben deze ingrepen op de slaagpercentages? Wat de belangen van de studenten betreft, blijven cruciale vragen onbeantwoord: (a) hoeveel procent van de niet-recidivisten die aan propedeutische onderwijseenheden deelnemen, zakken voor het tentamen en worden vervolgens niet tot de herkansing toegelaten? (b) hoe ligt dit percentage voor postpropedeutische onderwijseenheden en voor onder­wijseenheden van de masteropleiding? (c) hoe zouden deze percentages liggen als men niet 5,0 doch 4,0 als herkansingsdrempel zou hebben gekozen? (d) hoe lang is de wachttijd voordat de afgewezen studenten in de gelegenheid worden gesteld de onderwijseenheid te doubleren? (e) in hoeverre worden eerstejaarsstudenten door dit restrictieve herkansingsbeleid belemmerd in hun streven uiterlijk 31 augustus de BSA-norm (45 studiepunten) te halen, op straffe van verwijdering uit de opleiding? Zie ook: mijn eerdere blogberichten (10/10/2008, 7/6/2010) […]