Herkansingen in Utrecht (II)

/

De Universiteit Utrecht (UU) kent een zeer restrictief herkansingsbeleid. De algemene UU-regel is: wie het tentamen niet in één keer haalt, moet de hele onderwijseenheid doubleren. Maar wie aan zijn inspanningsverplichtingen heeft voldaan en minimaal het eindcijfer 4,0 heeft behaald, kan aanspraak maken op een verlengd of vervangend tentamen (Richtlijn Onder­wijs 2013). Dat is dus een zeer restrictieve uitwerking van artikel 7.13 WHW. De wetgever schrijft namelijk voor dat in de onderwijs- en examen­regeling wordt vastgelegd ‘hoeveel malen per studiejaar’ de gelegenheid wordt geboden tot het afleggen van de tentamens.
Maar het kan nog erger. In de UU-faculteit Geowetenschappen loopt een experiment waar de herkansingsdrempel naar het eindcijfer 5,0 is opgehoogd. Bovendien is in de onderwijs- en examenregeling (§5) bepaald dat het eindcijfer na herkansing niet hoger dan 6,0 kan zijn. Momenteel wordt het experiment geëvalueerd (DUB 18/2/2014). Maar in het concept-rapport wordt uitsluitend gekeken naar de belangen van de faculteit: welke invloed hebben deze ingrepen op de slaagpercentages? Wat de belangen van de studenten betreft, blijven cruciale vragen onbeantwoord:
(a) hoeveel procent van de niet-recidivisten die aan propedeutische onderwijseenheden deelnemen, zakken voor het tentamen en worden vervolgens niet tot de herkansing toegelaten?
(b) hoe ligt dit percentage voor postpropedeutische onderwijseenheden en voor onder­wijseenheden van de masteropleiding?
(c) hoe zouden deze percentages liggen als men niet 5,0 doch 4,0 als herkansingsdrempel zou hebben gekozen?
(d) hoe lang is de wachttijd voordat de afgewezen studenten in de gelegenheid worden gesteld de onderwijseenheid te doubleren?
(e) in hoeverre worden eerstejaarsstudenten door dit restrictieve herkansingsbeleid belemmerd in hun streven uiterlijk 31 augustus de BSA-norm (45 studiepunten) te halen, op straffe van verwijdering uit de opleiding?
Zie ook: mijn eerdere blogberichten (10/10/2008, 7/6/2010)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Herkansingen in Utrecht (II)”

  1. Het restrictieve herkansingsbeleid heeft tot doel studenten tot harder werken en een hoger studietempo aan te zetten. In de onderwijs- en examenregeling is een hardheidsclausule opgenomen om te voorkomen dat studenten buiten hun schuld door dat beleid gedupeerd zouden worden. Maar met de belangen van werkstudenten wordt geen rekening gehouden. Het wordt hun onmogelijk gemaakt hun tentamens over 52 weken te spreiden.

  2. Twee Utrechtse faculteiten (Geowetenschappen en Rechten/Economie/Bestuurskunde) houden nog steeds vast aan de regel dat je (een keer mag herkansen, mits je minimaal een vier hebt gehaald en dat je) bij herkansing maximaal een zes kunt halen (DUB 28/4/2016). Volgens mij zou deze regel, ontsproten aan doorgeschoten rendementsdenken, via een proefproces getoetst moeten worden bij het CBHO