Het Europese onderwijswoordenboek

/

Cristian Laval schreef een kritisch artikel over de onderwijspolitieke uitgangspunten van de Europese Unie. Het is verschenen in de Franse editie van De Democratische School (2/8/2010). Laval werkt bij het onderzoeksinstituut van de FSU, een federatie van Franse onderwijs- en ambtenarenvakbonden. Eigenlijk biedt hij een beknopt verklarend woordenboek van het Europese onderwijsjargon. Wat zijn competenties, wat is een onderwijsportfolio, wat is levenslang leren, etcetera.
Het centrale element van de Europese onderwijspolitiek wordt gevormd door de belangen van de kenniseconomie. De belangen van de leerling of student moeten daarvoor wijken. Of liever gezegd: hun belangen worden slechts gehonoreerd in zoverre deze samenvallen met die van de kenniseconomie en van de kenniswerkers als dragers daarvan. Het onderwijs staat in dienst van de economie. Hieronder zal ik het Europese onderwijswoordenboek trachten weer te geven, voor zover ik dat uit Lavals artikel heb kunnen destilleren.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

4 reacties op “Het Europese onderwijswoordenboek”

 1. De man van zes miljard…

  Deze week werd alom in de Nederlandse pers een boodschap uit de mond van hoogleraar Lex Borghans opgetekend: studieswitch kost 6 miljard (Telegraaf 17/8/2010), studiewissel kost samenleving 6 miljard per jaar (Volkskrant 17/8/2010). Zijn boodschap is o…

 2. Het is opmerkelijk dat in dit woordenboek geen plaats is ingeruimd voor de prijs die werkgevers (en de staat) moeten betalen voor de factor Arbeid. Als de kenniseconomie haar internationale concurrentiepositie wil behouden of vergroten, moeten de bruto loonkosten binnen de perken gehouden worden. Dat is tevens essentieel voor een gunstig vestigingsklimaat ten behoeve van internationaal georiënteerde ondernemers. Dus:
  (a) Maak de belastingen die bij werknemers geheven worden (de tarra loonkosten) zo laag mogelijk. Hef liever indirecte belastingen ten laste van de burger (BTW, accijnzen, etc.). En beperk de staatsuitgaven (sociale uitkeringen, OCW-uitgaven, etc.).
  (b) Bevorder gratis vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale dienstplicht (maatschappelijke stages), evenals langdurige werkstages tegen een stagevergoeding die ver onder het minimumloon ligt.
  (c) Bevorder voltijdse arbeid (of Deeltijd-Plus), want de bruto loonkosten van een deeltijder zijn hoger dan die van een voltijder.
  (d) Zorg dat de vraag naar arbeidsplaatsen (van een gegeven kwalificatieniveau) hoger is dan het aanbod van arbeidsplaatsen, want oververhitting van de arbeidsmarkt leidt tot hogere looneisen.
  (e) Wentel de onderwijskosten in het initieel onderwijs zoveel mogelijk op de deelnemers en hun ouders af (verhoging collegegeld, afschaffing basisbeurs), zodat ze niet ten laste van de staat (belastingbetaler) komen.
  (f) Over-educatie in het initieel onderwijs is niet verkeerd, want dat verlaagt de opleidingskosten die ten laste van de werkgever komen. Bevorder dat 50% per cohort een diploma in het tertiair c.q. hoger onderwijs haalt. En bevorder ook tweetalig onderwijs, evenals studie in het buitenland.

 3. […] ze, in plaats van te lenen, de studie met een betaalde baan combineren. Kortom: volgens het moderne Onderwijswoordenboek moet de student bedrijfsmatig denken. Hij (zij) moet zich als een ‘business unit’ […]

 4. De staatssecretaris (22/11/2011) geeft een beleidsreactie op EU-ideeën over de modernisering van het hoger onderwijs.