Hoofddoekverbod in Frankrijk

/

Sinds 2004 is het in Frankrijk wettelijk verboden op openbare scholen religieuze symbolen te dragen. Dit verbod sluit aan bij het grondwettelijke beginsel in Frankrijk dat de Staat in religieuze kwesties neutraal behoort te zijn (de zogenaamde Laïcité). Volgens enkele Franse moslim-ouders is dit hoofddoekverbod echter in strijd met het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens. Zij hebben hun klacht voorgelegd aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg.
Artikel 9 van het Verdrag luidt: 1) Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen, zowel in het openbaar als privé zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uitdrukking te brengen in erediensten, in onderricht, in praktische toepassing ervan en in het onder­houden van geboden en voorschriften. 2) De vrijheid zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uiting te brengen kan aan geen andere beperkingen worden onder­worpen dan die die bij de wet zijn voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk zijn: (a) in het belang van de openbare veiligheid, (b) voor de bescher­ming van de openbare orde, gezondheid of goede zeden of (c) voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.
De Franse Staat stelt dat het hoofddoekverbod op openbare scholen noodzakelijk is om de openbare orde (b) en de rechten en vrijheden van anderen (c) te beschermen. Blijkbaar hebben de klagers naar het oordeel van het Hof geen goede argumenten aangedragen om die stelling te weerleggen. Het Hof heeft hun klacht onontvankelijk verklaard: de rechters zijn dus niet bereid zich uit te spreken over de vraag of het hoofddoekverbod in strijd is met het Europees Verdrag.
Bron: Persbericht EHRM 17/7/2009; Dépêches de l’Education 20/7/2009.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Hoofddoekverbod in Frankrijk”

  1. […] verboden is (De Morgen 2/2/2013). Daarmee sluit men zich aan bij de Franse principes van de école laïque. Maar men heeft niet zozeer principiële dan wel onderwijspolitieke beweegredenen: RGo wil de […]