Inzagerecht tentamens (IV)

/

Het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) heeft vandaag een belangrijke uitspraak gedaan in een zaak die was aangespannen door een geneeskundestudent van de Erasmusuniversiteit in Rotterdam. Over de aanloop van het geschil schreef ik al eerder (20/11/2019). De studenten hadden een deeltentamen in de vorm van meerkeuzevragen afgelegd, vervolgens had de docent de ingeleverde antwoordformulieren beoordeeld en tenslotte had de docent hen in kennis gesteld van hun behaalde cijfer. Maar onze student vroeg daarop inzage in zijn beoordeelde werk, in de gestelde vragen en in de normen aan de hand waarvan de beoordeling had plaatsgevonden. Hij deed dus beroep op zijn wettelijke inzage­recht (artikel 7.13 WHW). Maar in de lokale examenregeling was dat wettelijke inzagerecht buiten werking gesteld voor de bloktoetsen die tijdens de coschappen werden afgenomen. Op die manier konden de meerkeuzevragen telkens worden hergebruikt voor nieuwe generaties studenten. Het verzoek van onze student werd dus afgewezen, maar daar nam hij geen genoegen mee. Hij ging in beroep bij het lokale College van Beroep voor de Examens en vervolgens bij het CBHO. En dat landelijke College van Beroep heeft hem vandaag in het gelijk gesteld.
Bron: Artikel 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs luidt:
1. Het instellingsbestuur stelt voor elke (…) opleiding (…) een onderwijs- en examenregeling vast. (…)
2. In de onderwijs- en examenregeling worden (…) de geldende procedures en rechten en plichten vastgelegd met betrekking tot het onderwijs en de examens. Daaronder worden ten minste begrepen: (…)
p. de wijze waarop en de termijn gedurende welke degene die een schriftelijk tentamen heeft afgelegd, inzage verkrijgt in zijn beoordeelde werk,
q. de wijze waarop en de termijn gedurende welke kennis genomen kan worden van vragen en opdrachten, gesteld of gegeven in het kader van een schriftelijk afgenomen tentamen en van de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden,
r. (…)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Inzagerecht tentamens (IV)”

  1. Ook de onlinekrant Erasmus Magazine (11/6/2020) bericht over het Haagse vonnis. Tevens wordt gemeld dat de student de kwestie ook nog aan de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens wil voorleggen. En HIER vind je het bericht in Medisch Contact.

  2. Opnieuw ligt de Erasmus Universiteit onder vuur, wat het inzagerecht van studenten betreft. Dit keer gaat het om de opleiding Psychologie (Erasmus Magazine 25/11/2020). Het merkwaardige is dat de studieleiding ervan uitgaat dat de wettelijke regels alleen bedoeld zijn om studenten feedback te geven op hun studieprestaties en niet om te controleren of de examinator zijn of haar beoordelingstaak adequaat heeft uitgevoerd.