Is homoseksueel gedrag zondig? (II)

/

Minister Plasterk vroeg zich eertijds af, in hoeverre men leerlingen op een door de overheid bekostigde school mag voorhouden dat homoseksueel gedrag zondig is (7/11/2009). Kennelijk is die vraag nog steeds niet afdoende beantwoord, want minister Slob heeft bericht dat hij de Onderwijsinspectie op islamitische basisscholen afstuurt omdat ze een lesboek gebruiken waarin gesteld wordt dat homoseksueel gedrag in strijd is met Allahs geboden (NOS 12/9/2019). Okay, dat mag hij doen. Maar hij gaat volgens mij over de rechtsstatelijke schreef als hij reformatorisch-christelijke en joodse basisscholen in dat opzicht ongemoeid laat. Uit het oogpunt van Gelijke Behandeling had hij de Onderwijsinspectie in-één-moeite-door moeten opdragen te controleren of leerlingen van dié scholen eveneens de bijbelse opvattingen over de zondigheid van homoseksueel gedrag krijgen ingeprent. Uit het recente EO-programma van Jacobine over de Biblebelt (NPOstart 14/9/2019) leren we overigens dat het niet zozeer van belang is of men homoseksueel gedrag als zondig bestempelt maar hoe men met die zo­genaamde zondaars meent te moeten omgaan.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

7 reacties op “Is homoseksueel gedrag zondig? (II)”

 1. De Volkskrant (19/9/2019) publiceerde een interview met Marietje Beemsterboer over de burgerschapsvorming in het islamitisch basisonderwijs, en meer in het bijzonder over hun wettelijke opdracht om discriminatie van homoseksuelen tegen te gaan.
  Even een kanttekening bij de woordkeus in het interview. De interviewer doet het voorkomen dat islamitische basisscholen tot opdracht hebben bij hun leerlingen de homoacceptatie te bevorderen. Ik vraag me af of dat niet een brug te ver is: wordt van iedere Nederlandse burger verwacht dat hij of zij iedere medeburger van ganser harte accepteert of is het voldoende dat burgers verdraagzaam en ‘fatsoenlijk’ (dus zonder onrechtmatige discriminatie) met hun medeburgers (c.q. mede-ingezetenen) omgaan?

 2. Fractievoorzitters Dijkhoff (VVD) en Segers (CU) op het scherp van de snede: wat is het verschil tussen salafistische en refo-scholen (Reformatorisch Dagblad 21/9/2019a, 21/9/2019b)?
  Update 1: Op 12 september is door SP, PvdA, GL, D66 en PVV de motie Kwint c.s. ingediend, waarin aan minister Slob wordt gevraagd een breder ‘onderzoek te doen naar de mate waarin lesmethodes in zowel primair als voortgezet onderwijs op het gebied van seksuele diversiteit voldoen aan de kerndoelen en vallen binnen de wettelijke kaders’. Deze motie is op 1 oktober door de Tweede Kamer aanvaard (met de tegenstemmen van CU en SGP), maar het was toen nog niet bekend of de minister bereid is die motie op stel en sprong uit te voeren (het kan zijn dat hij eerst wacht op de uitkomsten van het inspectieonderzoek naar de islamitische basisscholen). Het Reformatorisch Dagblad (2/10/2019) bericht dat het met name om de reformatorische lesmethode Wonderlijk gemaakt gaat. Ook wordt het SGP-kamerlid Bisschop geciteerd: “De motie komt dichtbij de zogenoemde gedachtenpolitie. Je mag kennelijk niet meer uitdragen dat homoseksualiteit zondig is. Dat vind ik bedenkelijk.” Ik denk dat de islamitische basisscholen het roerend met hem eens zijn.
  Update 2: De Onderwijsinspectie start op verzoek van minister Slob een themaonderzoek naar de burgerschapsvorming in het basisonderwijs (PO-Raad 21/10/2019).
  Update 3: De Onderwijsinspectie (6/11/2019) bericht op haar website dat zij een breder onderzoek in het primair en secundair onderwijs start.
  Update 4: De bezochte refoscholen en joodse scholen (en hun belangenvertegenwoordigers) zijn niet blij over deze verbreding van het inspectieonderzoek, die de onderwijsinspectie volgens hen op eigen houtje heeft doorgevoerd. Verder zijn ze boos over het feit dat het onaangekondigde bezoeken waren en dat er ook groepsgesprekken met leerlingen werden gehouden, waarbij intieme vragen werden gesteld om te achterhalen in hoeverre ze wijzer waren geworden van de burgerschapsvorming en er geen verkeerde ideeën aan hadden overgehouden (RD 10/1/2020a, 10/1/2020b, 11/1/2020, AD 10/1/2020).
  Update 5: Minister Slob heeft Kamervragen van de leden Bruins (ChristenUnie), Rog (CDA) en Bisschop (SGP) beantwoord (3/2/2020).
  Update 6: Het journalistenteam Pointer van KRO/NCRV heeft de schoolprofielen van reformatorische scholen onderzocht en hebben hun verslag (5/2/2020) gestuurd naar de Onderwijsinspectie, die deze input zal meenemen in haar rapportage.
  Update 7: De leden Van den Hull (PvdA) en Jasper van Dijk (SP) (6/2/2020a) en de leden Bergkamp en Van Meenen (D66) (6/2/2020b) hebben Kamervragen gesteld naar aanleiding van het Pointeronderzoek.
  Update 8: Het inspectierapport, gedateerd 29/2/2020, is gepubliceerd (13/3/2020). Scholen blijven binnen wettelijke grenzen van burgerschap, zo luidt het begeleidende nieuwsbericht. Op p.28 wordt vermeld hoe de onderzochte steekproef van 78 scholen was samengesteld en op p.49 staat vermeld welke scholen een herstelopdracht of een aanbeveling aan de broek hebben gekregen. Geen van de 17 islamitische scholen kreeg een herstelopdracht en twee van de 17 (12%) kregen een aanbeveling om dingen te verbeteren. Niet-islamitische scholen kwamen heel wat slechter uit de bus.

 3. Yusuf Altuntas (oud-voorzitter ISBO) vertelt hoe de beide lesboeken tot stand zijn gekomen (Parool 21/9/2019).
  UPDATE: En de huidige voorzitter verdedigt zich samen met de auteur:’Wij willen onze leerlingen juist meegeven dat homogeweld niet is toegestaan’ (Volkskrant 24/9/2019).

 4. Onder de titel Godsvruchtige burgerschapsvorming (13/10/2019) heb ik nog een bijdrage aan de discussie trachten te leveren.

 5. Minister Slob (ChristenUnie) heeft op 29 november de Kamervragen van de VVD (12/9/2019a) en van D66 (12/9/2019b) beantwoord over de berichten ‘Allah verafschuwt seks tussen mensen van het eigen geslacht’ en ‘Allah verafschuwt homoseksualiteit, leren kinderen op islamitische basisscholen’. In afwachting van de uitkomsten van het Inspectieonderzoek houdt hij zich op de vlakte.

 6. […] Zie ook mijn eerdere blogberichten (inclusief naschriften): Onderwijsethiek 15/8/2018, 2/10/2018, 15/9/2019, […]

 7. […] lesboek gebruiken waarin gesteld wordt dat homoseksueel gedrag in strijd is met Allah’s geboden (Onderwijsethiek 15/9/2019). De Onderwijsinspectie besloot toen het onderzoek te verbreden tot een […]