Is homoseksueel gedrag zondig?

/

Is seksuele omgang met iemand van hetzelfde geslacht volgens u zondig? Dat vroeg een leerling aan een orthodox-christelijke leraar. Deze was geneigd de vraag bevestigend te beantwoorden. Maar hij slikte zijn antwoord nog net op tijd in, want voor je ’t weet heb je de Onderwijsinspectie aan je broek.
Volgens minister Plasterk kan de kwalificatie ‘zondig’ (of het arabische equivalent ‘haram’) namelijk als belediging van homoseksuelen worden opgevat. Dat staat haaks, aldus de minister, op het overheidsstandpunt waarin de sociale acceptatie van homoseksuelen centraal staat. Daar staat tegenover, gaat de minister voort, dat iemand homoseksuele relaties mag afwijzen. Dat behoort tot de vrijheid van menings­uiting en van godsdienst. Of iemand met de kwalificatie ‘zondig’ de wettelijke grenzen overschrijdt, is volgens de minister ter beoordeling aan de rechter of aan de Com­missie Gelijke Behandeling, op basis van een aangifte of klacht. Daarnaast heeft de Onderwijsinspectie een taak op dit gebied: zij moet toetsen of een school vol­doende bijdraagt aan de sociale acceptatie van homoseksuelen.
Met deze dubbelzinnige orakeltekst verzaakt de minister zijn taak om het maatschap­pelijk debat in goede banen te leiden. Een staatsman met verantwoordelijkheids­gevoel had het volgende moeten zeggen. Iemand die een gedraging als ‘zondig’ kwalificeert, bedoelt daarmee dat die gedraging volgens hem in strijd is met de geloofsvoorschriften van de door hem beleden religie. Met zo’n kwalificatie worden geen wettelijke grenzen overschreden. Die grenzen komen pas in het geding als de betrokkene uitspraken doet over de wijze waarop zondaars bejegend moeten worden.
Bron: Kamerbrief 6/11/2009; Islamitische zoekmachine I’m Halal; EO-zoekmachine FilterNet.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

6 reacties op “Is homoseksueel gedrag zondig?”

  1. Op de BON-site (27/1/2010) een levendige discussiedraad naar aanleiding van een Trouw-artikel (27/1/2010) over een islamitische school die zowel burgerschapsvorming (wat is asociaal/onfatsoenlijk/onwettig?) als religieuze opvoeding (wat is zondig?) serieus tracht te nemen. De kwaliteit van de discussiedraad werd verhoogd door discussianten die het voor christelijke scholen opnamen. Je blijft dan niet steken in de dogmatische zondigheid van inenting of van voor­huwelijks, buitenhuwelijks en homoseksueel verkeer of van kinderen die hun ouders niet eren, maar komt ook bij on­der­werpen terecht die in bredere kring controversieel zijn (zoals de toelaatbaarheid van abortus, euthanasie, alcohol- en drugsgebruik, burgerlijke ongehoorzaamheid, lijfstraffen, de doodstraf).

  2. […] Mag een leraar in de klas de stelling poneren dat homo’s aan een psychische aandoening lijden? Dat is zo’n beetje de vraag die door journalist Wim Schluter wordt opgeworpen in De Stentor (2/3/2011). Het gaat om een concrete casus op school: mag een leraar tegenover zijn leerlingen beweren dat homo’s ziek zijn? Deze week heeft Achmed Marcouch (PvdA) daar kamervragen over gesteld. Hij vindt het een verwerpelijke kwalificatie die naar discriminatie riekt. Ik weet het niet. (a) Mag een biologieleraar de wetenschappelijke stelling verdedigen dat homo’s ziek zijn? Ja, mits hij heeft uitgelegd wat er in de (humane) biologie zoal onder gezondheid en ziekte wordt verstaan, hoe ziekte door hemzelf gedefinieerd wordt en op welke gronden hij meent dat homoseksualiteit binnen die definitie valt. (b) Mag een leraar Geschiedenis terloops in de klas de mening verkondigen dat homoseksualiteit een psychische aan­doening is? Hij doet maar. Het is een vrij onschuldig vooroordeel, dat noch bewezen noch ontkracht kan worden. Het wordt pas bedenkelijk als hij erbij zegt dat homo’s volgens hem beklagenswaardige misbaksels zijn; dat ze aan hun Schepper verplicht zijn zich voor deze ziekte te laten behandelen; dat ze hun ziekelijke neigingen behoren te bedwingen; dat homoseksualiteit een besmettelijke ziekte is; of dat een samenleving ziek is als zij homoseksualiteit toelaat. Pas dan beginnen zijn uitlatingen op discriminatie te lijken. (c) Mag diezelfde leraar Geschiedenis zijn leerlingen de mond snoeren als ze hem verzoeken zijn mening te verduidelijken of als ze daarover met hem in discussie willen gaan? Nee, wie kaatst moet de bal verwachten. Hij moet erkennen dat hij slechts een persoonlijke mening heeft geuit, hij moet desgevraagd zijn mening toelichten, en hij moet zijn leerlingen de ruimte geven daarover hun eigen mening te vormen en naar voren te brengen. Zie ook: Is homoseksueel gedrag zondig? (6/11/2009). […]

  3. In het parlement van Michigan wordt een wetsontwerp tegen pesten behandeld. Er is een amendement aangenomen dat a statement of a sincerely held belief or moral conviction niet verboden is (Washington Post 5/11/2011). Je mag iemand dus ongevraagd toevoegen dat zijn homoseksuele gedrag zondig is en dat hij in de hel zal komen als hij in die zonde volhardt? En mag je hem op het schoolplein ook ‘Hé zondaar!’ toeroepen?

  4. […] voorwaarden mag een docent bijvoorbeeld ex cathedra poneren dat homoseksueel gedrag ziekelijk c.q. zondig […]

  5. De openbare Howell Highschool (Michigan) deed mee aan Spirit Day (20/10/2010) om steun te betuigen aan gepeste LGBT-jongeren. Hoe zit het: accepteer je homoseksuelen en steun je hen, vroeg de leraar in de klas. De 16-jarige Daniel antwoordde dat zijn rooms-katholieke geloof homoseksualiteit verwerpt en dat hij homoseksueel gedrag dus niet kon goedpraten. Volgens de leraar kwam die uitlating op pesten neer en hij stuurde hem de klas uit. Het Thomas More Law Center spande een rechtszaak tegen de leraar aan omdat deze inbreuk had gemaakt op Daniels vrijheid van meningsuiting. Onlangs heeft de rechtbank gevonnist dat de leraar inderdaad over de schreef is gegaan en dat hij één dollar schadevergoeding moet betalen.
    Bron: CBS Radio Detroit (22/6/2013), Education Week (20/6/2013).

  6. […] Maar Ngole hield vol dat zijn vrijheid van meningsuiting zodoende werd aangetast (vergelijk ook Onderwijsethiek 7/11/2009). Het hooggerechtshof heeft nu het vonnis van het gerechtshof vernietigd (BBC 3/7/2019). Deze casus […]