Is homoseksueel gedrag zondig?

Is seksuele omgang met iemand van hetzelfde geslacht volgens u zondig? Dat vroeg een leerling aan een orthodox-christelijke leraar. Deze was geneigd de vraag bevestigend te beantwoorden. Maar hij slikte zijn antwoord nog net op tijd in, want voor je ’t weet heb je de Onderwijsinspectie aan je broek.
Volgens minister Plasterk kan de kwalificatie ‘zondig’ (of het arabische equivalent ‘haram’) namelijk als belediging van homoseksuelen worden opgevat. Dat staat haaks, aldus de minister, op het overheidsstandpunt waarin de sociale acceptatie van homoseksuelen centraal staat. Daar staat tegenover, gaat de minister voort, dat iemand homoseksuele relaties mag afwijzen. Dat behoort tot de vrijheid van menings­uiting en van godsdienst. Of iemand met de kwalificatie ‘zondig’ de wettelijke grenzen overschrijdt, is volgens de minister ter beoordeling aan de rechter of aan de Com­missie Gelijke Behandeling, op basis van een aangifte of klacht. Daarnaast heeft de Onderwijsinspectie een taak op dit gebied: zij moet toetsen of een school vol­doende bijdraagt aan de sociale acceptatie van homoseksuelen.
Met deze dubbelzinnige orakeltekst verzaakt de minister zijn taak om het maatschap­pelijk debat in goede banen te leiden. Een staatsman met verantwoordelijkheids­gevoel had het volgende moeten zeggen. Iemand die een gedraging als ‘zondig’ kwalificeert, bedoelt daarmee dat die gedraging volgens hem in strijd is met de geloofsvoorschriften van de door hem beleden religie. Met zo’n kwalificatie worden geen wettelijke grenzen overschreden. Die grenzen komen pas in het geding als de betrokkene uitspraken doet over de wijze waarop zondaars bejegend moeten worden.
Bron: Kamerbrief 6/11/2009; Islamitische zoekmachine I’m Halal; EO-zoekmachine FilterNet.

6 reacties op “Is homoseksueel gedrag zondig?”

  1. Op de BON-site (27/1/2010) een levendige discussiedraad naar aanleiding van een Trouw-artikel (27/1/2010) over een islamitische school die zowel burgerschapsvorming (wat is asociaal/onfatsoenlijk/onwettig?) als religieuze opvoeding (wat is zondig?) serieus tracht te nemen. De kwaliteit van de discussiedraad werd verhoogd door discussianten die het voor christelijke scholen opnamen. Je blijft dan niet steken in de dogmatische zondigheid van inenting of van voor­huwelijks, buitenhuwelijks en homoseksueel verkeer of van kinderen die hun ouders niet eren, maar komt ook bij on­der­werpen terecht die in bredere kring controversieel zijn (zoals de toelaatbaarheid van abortus, euthanasie, alcohol- en drugsgebruik, burgerlijke ongehoorzaamheid, lijfstraffen, de doodstraf).

  2. In het parlement van Michigan wordt een wetsontwerp tegen pesten behandeld. Er is een amendement aangenomen dat a statement of a sincerely held belief or moral conviction niet verboden is (Washington Post 5/11/2011). Je mag iemand dus ongevraagd toevoegen dat zijn homoseksuele gedrag zondig is en dat hij in de hel zal komen als hij in die zonde volhardt? En mag je hem op het schoolplein ook ‘Hé zondaar!’ toeroepen?

  3. De openbare Howell Highschool (Michigan) deed mee aan Spirit Day (20/10/2010) om steun te betuigen aan gepeste LGBT-jongeren. Hoe zit het: accepteer je homoseksuelen en steun je hen, vroeg de leraar in de klas. De 16-jarige Daniel antwoordde dat zijn rooms-katholieke geloof homoseksualiteit verwerpt en dat hij homoseksueel gedrag dus niet kon goedpraten. Volgens de leraar kwam die uitlating op pesten neer en hij stuurde hem de klas uit. Het Thomas More Law Center spande een rechtszaak tegen de leraar aan omdat deze inbreuk had gemaakt op Daniels vrijheid van meningsuiting. Onlangs heeft de rechtbank gevonnist dat de leraar inderdaad over de schreef is gegaan en dat hij één dollar schadevergoeding moet betalen.
    Bron: CBS Radio Detroit (22/6/2013), Education Week (20/6/2013).