Jeronimoon: de overgang van leerling naar gezel

/

Edublogger Jeronimoon schrijft een sarcastisch stukje (28/2/2008) over uitwassen in de eindexaminering binnen het competentiegerichte MBO. Zijn bezwaren worden treffend geïllustreerd in de allerlaatste Cora van Mora. Sylvia doet auditie voor de STER-spot van snackproducent Mora. Het eindoordeel van de examinator (Cora) is: ‘Goed … maar ik mis iets …’ Sylvia wordt zonder nadere motivering afgewezen.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Jeronimoon: de overgang van leerling naar gezel”

 1. Ik wil nog een nadere poging doen het verschil tussen eindexamens en toelatingsexamens te verhelderen.
  Beroepsopleidingen zullen zich veel gelegen laten liggen aan het gewenste startniveau dat door het bedrijfsleven geformuleerd is (dat is de verzameling ‘start-items’ die te boek staan als startcompetenties en bekwaamheidseisen). Zij wensen immers dat het bedrijfsleven hun einddiploma als startkwalificatie erkent. Maar dat betekent niet dat ze zich in hun eindexameneisen slaafs aan dat door werkgevers gewenste startniveau moeten conformeren:
  (a) sommige start-items moeten wel worden nagestreefd in het onderwijsprogramma, maar kunnen niet adequaat worden beoordeeld in het examenprogramma;
  (b) ten aanzien van sommige start-items is het zinvoller iemands talenten optimaal te ontwikkelen in plaats van te eisen dat iedere gediplomeerde hetzelfde minimumstartniveau bereikt;
  (c) sommige start-items zijn tezeer toegesneden op specifieke beroepen en horen niet (of niet onverkort) in een bredere beroepsopleiding thuis; en
  (d) de opleiders kunnen tot de conclusie komen dat het niet haalbaar is alle start-items met de beschikbare middelen in de beschikbare cursusduur te realiseren en dat een kloof tussen eindexameneisen en start-items daarom onvermijdelijk is [hetzij een kloof bij alle gediplomeerden; dan wel een kloof bij de mindergetalenteerden (niveaudifferentiatie); danwel een partiële kloof op basis van afstudeerrichting (profieldifferentiatie)].

  Om die redenen moeten opleiders de druk weerstaan om hun eindexamen tevens de functie van toelatingsexamen tot het beroep te geven. Het diploma van een beroepsopleiding is slechts een kwalificatie die iemand toelaatbaar maakt tot een beroep. Op basis van hun eigen selectieprocedures (wervings- en sollicitatieprocedures, assessments, proeftijd) bepalen werkgevers vervolgens in hoeverre de sollicitant aan de startcompetenties en bekwaamheidseisen voldoet, of ze hem/haar willen toelaten tot hun vacature en welke deficiënties na binnenkomst nog moeten worden bijgespijkerd.