Jeugdzonden

/

Leerlingen en studenten die in de afgelopen vier jaar met Justitie in aanraking zijn geweest, lopen het risico geen Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) te verkrijgen. Dat kan betekenen dat ze niet aan hun stageverplichtingen kunnen voldoen en dat ze hun opleiding dus niet kunnen voltooien. Met name voor stages in de onderwijs- en zorgsector is een VOG verplicht. Onlangs is het Ministerie van Justitie een proef­project gestart om voortijdige schooluitval van Rotter­dam­se MBO-leerlingen te bestrijden. Alleen al in Rotterdam zijn er jaarlijks zo’n 150 leerlingen aan wie een VOG ge­weigerd wordt. In het kader van het proefproject krijgen ze op voorspraak van de stagebieder een voorwaardelijke VOG als ze de afgelopen twee jaar geen strafbare feiten hebben gepleegd. Dit bericht verdient de volgende kanttekeningen.
a) Door het bestaande zero-tolerance beleid lopen steeds meer jongeren het risico ook bij kleine misdragingen met Justitie in aanraking te komen. Door een hardvochtig VOG-beleid dreigen zij dubbel gestraft te worden.
b) Kenmerkend voor stagiairs is dat ze onder strakkere supervisie werken dan nor­male werknemers. Dat vormt volgens mij al voldoende grond om stageplaatsen onder een coulanter VOG-regiem te stellen dan normale arbeidsplaatsen. En misschien zou het ministerie voor aanvragers met een justitieel verleden als bijkomende voorwaarde kunnen stellen dat de werkgever, de school of de Reclassering adequate supervisie biedt om het risico te verkleinen dat ze zich op de stage­plaats misdragen.
c) Waarom bieden onderwijsinstellingen niet de mogelijkheid vervangende studie­onderdelen te doorlopen, die in de plaats komen van de geprogrammeerde stages? Waarom zou het opdoen van werkervaring essentieel zijn voor het bereiken van de onderwijsdoelen: kan die werkervaring niet worden uitgesteld tot ná het behalen van het diploma? Anders gezegd: als sommige studenten gebukt gaan onder een handicap (hetzij een functiebeperking dan wel een justitiële historie) die hen verhindert de regu­liere opleiding te doorlopen, waarom biedt men hun dan geen programma-op-maat?
Bron: Pilot VOG onder voorwaarden voor jongeren van start in Rotterdam (27/5/2010)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.