Kabinetsmaatregelen tegen de corona-epidemie

/

1. De Rijksoverheid heeft vandaag, 12 maart, een poster verspreid, waarin zij twee maat­regelen tegen het coronavirus uitvaardigt:
a) Als je geen klachten hebt, vermijd dan grote mensenmassa’s (>100 personen) en werk thuis als het kan [zodat jij minder risico loopt door of via anderen besmet te worden en zodat anderen minder risico lopen via jou besmet te worden].
b) Als je milde verkoudheidsklachten hebt (en/of verhoging <38°), blijf dan thuis en beperk je sociale contacten [zodat anderen minder risico lopen door of via jou besmet te worden]. 2. In een nieuwsbericht zijn vanmiddag, in aanvulling daarop, de volgende maatregelen uitgevaardigd, die gelden t/m 31 maart:
c) In aanvulling op b: mijd sociaal contact, en bel pas met de huisarts als de klachten ver­ergeren [opdat het systeem van de gezondheidszorg niet overbelast raakt].
d) In aanvulling op a: als je oud van dag bent of verminderde weerstand hebt, vermijd dan grote gezelschappen en mensenmassa’s (openbaar vervoer).
e) In aanvulling op a en b: beperk ook jouw bezoek aan dergelijke kwetsbare personen [zodat zij minder risico lopen door of via jou besmet te worden].
f) Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast, ook op publieke locaties zoals musea, concert­zalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
g) Tevens wordt hogescholen en universiteiten verzocht grootschalige colleges te vervangen door online onderwijs.
h) In aanvulling op a: als men niet thuis kan werken, probeer dan de werktijden zoveel mogelijk te spreiden [teneinde het aantal mogelijke sociale werkcontacten per etmaal te reduceren].
i) In afwijking van b: zorgpersoneel en personeel in vitale processen mogen pas thuisblijven als ze niet alleen verkoudheidsklachten maar ook koorts hebben. Overleg zo nodig met je werk­gever. En reis niet naar het buitenland [zodat je geen risico loopt aldaar besmet te raken].
j) In aanvulling op a: leer- of kwalificatieplichtige kinderen en jongeren mogen niet spijbelen of thuisgehouden worden, zolang ze geen verkoudheidsklachten en/of koorts hebben.
k) Instellingen voor kinderopvang en scholen in het primair, voortgezet en middelbaar beroeps­onderwijs blijven gewoon open.
3. De Algemene Vereniging van Schoolleiders heeft vanochtend, vooruitlopend op de bekend­making van de Kabinets­maatregelen, geklaagd over de mistigheid van het Nederlandse overheidsbeleid met betrekking tot de corona-epidemie. Wat voor mij bijvoorbeeld onduidelijk blijft is de status van leidsters, leraren en docenten (zoals bedoeld in maatregel k). Vallen zij onder de gewone werknemers (maatregel 1.b) of worden zij in het Kabinetsbeleid tot het ‘personeel in vitale processen’ (2.i) gerekend? Mede gelet op hun kwetsbare gezondheids­toestand ten gevolge van het bestaande lerarentekort, kunnen ze in dat laatste geval misschien wel aanspraak maken op een gevarentoeslag.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

4 reacties op “Kabinetsmaatregelen tegen de corona-epidemie”

 1. Een paar uur geleden is ook een Kamerbrief gepubliceerd waarin minister Bruins de nieuwe Kabinetsmaatregelen verder uitlegt. Ik heb nog geen tijd gehad de bovenstaande tekst van het blogbericht daaraan aan te passen. Verder hebben de universiteiten en hogescholen laten weten dat ze alle contactonderwijs en tentamens tot en met 31 maart hebben afgelast.

 2. Zeker nu studenten geconfronteerd worden met bindende overheidsvoorschriften, mogen ze bij de naleving ervan niet op sancties van de onderwijsinstelling getrakteerd worden als ze niet aan haar regels kunnen voldoen. Te denken valt aan aanwezigheids­verplichtingen, inleverdeadlines, verplichte deelname aan toetsen en tentamens, geldigheidsduur van met succes afgelegde toetsen en tentamens, temponormen in de propedeuse (BSA). Ook kunnen ze aanspraak maken op extra herkansingen en wellicht ook op uitkeringen uit het Profileringsfonds (studievertraging ten gevolge van overmacht of onstudeerbaarheid van het aangeboden programma). Wel verdient het aanbeveling de opleidingsinstanties (studieadviseur) terstond per e-mail in kennis te stellen zodra zich een probleem aandient, bijvoorbeeld: “Ik kan niet aan mijn verplichtingen [inzake X] voldoen omdat ik conform overheids­voorschrift thuis moet blijven wegens mijn verkoudheid.”
  UPDATE 1: Het ISO heeft een meldpunt geopend om studentenproblemen in verband met de coronacrisis te inventariseren.
  UPDATE 2: Het Hoger Onderwijs Persbureau bericht dat universiteiten een voorstel gaan doen om de harde knip tussen de bachelor- en de masterfase tijdelijk op te heffen, zodat studenten zonder studievertraging zouden kunnen doorstromen (Univers 30/3/2020).
  UPDATE 3: Inmiddels heeft OCW (3/4/2020) bericht hoe het met de uitvoering van de motie Wiersma (35300-VIII-45) over de aanwending van het Profileringsfonds bij overmachtssituaties gesteld is.
  UPDATE 4: De PvdA-fractie stelt, bij monde van Kirsten van dan Hul, Kamervragen (3/4/2020) over coulances jegens studenten in verband met de coronacrisis.
  UPDATE 5: Op 29 april heeft de minister de Kamervragen van Van den Hul beantwoord.

 3. Op 19 maart heeft OCW een Kamerbrief plus Servicedocument uit doen gaan over de centrale en decentrale beleidsaanpassingen voor het hoger onderwijs in verband met de coronacrisis.
  Verder zijn tussen 12 en 19 maart de volgende schriftelijke Kamervragen over onderwijszaken beantwoord: 12/3/2020, 16/3/2020, 17/3/2020, 18/3/2020a, 18/3/2020b, 19/3/2020a, 19/3/2020b, 19/3/2020c
  UPDATE 1: En op 20 maart kwam er een Kamerbrief over de continuïteit van het po en vo.
  UPDATE 2: Wat zijn de financiële gevolgen voor studenten? Op 19 maart besteedde ScienceGuide er twee artikelen aan.
  UPDATE 3: Over uitstel dan wel afzwakking van het propedeutische Bindend Studieadvies (BSA) is verschil van opvatting ontstaan (ScienceGuide 20/3/2020). Het heeft iets te maken met een soort numerus fixus voor de toelating tot het tweede cursusjaar van (sommige) universitaire opleidingen. Op verzoek van Frank Futselaar (SP) heeft de Tweedekamercommissie OCW besloten aan de minister te verzoeken duidelijkheid te scheppen over de gemaakte afspraken.
  UPDATE 4: Hoe zit het met de online tentamens aan de Erasmusuniversiteit? Vrij veel studenten kampen met een slechte internetverbinding of hebben geen webcam (ErasmusMagazine 27/3/2020).
  UPDATE 5: In een korte ministeriële Kamerbrief (2/4/2020) naar aanleiding van het incident over het BSA (UPDATE 3) wordt de kool en de geit gespaard.
  UPDATE 6: In de maanden maart en april heeft OCW in totaal drie servicedocumenten voor het hoger onderwijs gepubliceerd.

 4. Sinds 13 maart zit het hoger onderwijs op slot en op 16 maart volgde het po, vo en mbo. Sindsdien moet het onderwijs dus online worden aangeboden. Hoe is dit nieuws sinds 16 maart geland? Ik heb een kleine Google search gedaan. Ook op het Docentenforum van Fok.nl klinken heel wat onlinegeluiden.
  UPDATE: Vervolgens maakte de minister bekend dat de centrale eindexamens in het vo werden afgelast en dat er een versoepelde slaag/zakregeling op basis van de schoolexamens werd ingevoerd (8/4/2020). Maar dat heeft het Amersfoortse Johan van Oldenbarneveltgymnasium in de problemen gebracht (AD 7/5/2020). Deze school heeft hoge verwachtingen van zijn leerlingen en is dan ook streng in het toedelen van de schoolcijfers. Maar die lage cijfers worden in de zesde klas goedgemaakt door de cijfers op het centraal schriftelijk. Nu dat landelijke examen wegvalt, blijven de leerlingen met die lage cijfers zitten. De school vindt dat onverteerbaar en is geneigd die lage cijfers op eigen houtje op te krikken. Op de nieuwssite van de Nationale Onderwijsgids (8/5/2020) is bericht hoe het verder gaat.