Klokkenluider Fouad L.

/

In mijn werkzame leven was ik onderwijskundig adviseur/onderzoeker in het hoger onderwijs. Op 30 september 2023 las ik de column van Han van der Horst op de opiniepagina Joop van BNNVARA. Hij had het over de geneeskundestudent Fouad L, die op 28 september een drievoudige moord heeft gepleegd in Rotterdam. Of althans: daar wordt hij van verdacht. Van der Horst had de kranten bestudeerd en hij volgde het journalistieke spoor dat GeenStijl gelegd had naar het Engelstalige 4Chan. Op dat digitale discussieplatform heeft ene “motorAnon” in het weekend van 5/6 augustus 2023 uitlatingen gedaan die misschien licht kunnen werpen op de voorgeschiedenis van het Rotterdamse drama.
Maar in een mum van tijd had Van der Horst zijn conclusie klaar: “motorAnon” is een destructieve gek, hij raaskalt over zijn medische studie, maar niets wijst erop dat hem in werkelijkheid enig onrecht is aangedaan, laat staan dat hij de dupe zou zijn geweest van structurele misstanden. Deze conclusie is voor zoete koek geslikt door de Joop-lezers die op de column reageerden. Maar ik wilde het mijne ervan weten. Dat heeft me nogal wat journalistiek speurwerk gekost, zes weken lang.
Lees verder … (PDF)

Wil je reageren op dit blogbericht? Schrijf dan een reactie op je eigen site en stuur een trackback naar https://onderwijsethiek.nl/onderwijs/klokkenluider-fouad-l/trackback/ of stuur je reactie per e-mail en vermeld daarbij de permalink van ons bericht (HTML-codes zijn toegestaan).

3 reacties op “Klokkenluider Fouad L.”

  1. In het artsenblad Medisch Contact (29/11/2023) wordt verslag gedaan van een enquête onder artsen en geneeskundestudenten. Gevraagd is naar intimidatie, machtsmisbruik, grensoverschrijdend gedrag, discriminatie, racisme en pesten door individuele artsen jegens (jonge) artsen en medische studenten. Klokkenluider Fouad L. laat zien dat artsenopleiders zich ook aan een institutionele vorm van machtsmisbruik schuldig maken, namelijk jegens studenten met een functiebeperking. En vorig jaar kwamen de artsen van het Erasmus MC tevens in het nieuws over hun bejegening van studenten met een migratieachtergrond (Medisch Contact 21/4/2022, Erasmus Magazine 12/5/2022).

  2. In een vorig blogbericht (2/11/2023) onderzocht ik het Onderwijs- en examenreglement van de Rotterdamse masteropleiding Geneeskunde (§ 9 en bijlage 5). Daaruit blijkt dat de faculteit, in strijd met de wet, aan de examencommissie ruime mogelijkheden heeft gegeven om studenten met een functiebeperking uit de opleiding te verwijderen, op grond van meldingen dat ze onvoldoende beschikken over de algemene professionele vaardigheden die vereist zijn in het contact met anderen. In een artikel over het Iudicium Abeundi (Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht, oktober 2023, nr.3, pp. 35-44) werpt Mr. Margot de Jong – Noordermeer nader licht op het selectiearsenaal waarover de Rotterdamse examencommissie meent te mogen beschikken. Zij was van mei 2017 tot en met december 2021 ambtelijk secretaris van die commissie en sindsdien is zij als bedrijfsjurist verbonden aan de Erasmus Universiteit.
    Ad aanklacht (1) van Fouad: In de intro van haar artikel bericht de auteur tussen neus en lippen dat de examencommissie op grond van artikel 7.10 lid 2 WHW geweigerd heeft aan examenkandidaat Fouad-L het diploma uit te reiken, terwijl hij alle studiepunten op zak had. Mijn commentaar: dat wetsartikel biedt alleen grond voor een eigen onderzoek van de examencommissie binnen de grenzen van de eindtermen van de desbetreffende opleiding, bijvoorbeeld in de vorm van een openbare verdediging van de masterscriptie!
    Ad aanklacht (3) van Fouad: Op pp. 40-41 wijst de auteur op een bijzonder selectie-instrument: met een schorsing op grond van ordeverstoring (artikel 7.57h WHW) kan een beroepsongeschikte student buiten spel worden gezet. De auteur denkt dan in de richting van gedragingen en uitlatingen die de veiligheid van het werk- en leerklimaat van docenten en studenten verstoren. De auteur laat overigens buiten beschouwing dat langdurige schorsing, zoals in het geval van Fouad, alleen door het universiteitsbestuur kan worden opgelegd.
    Ad aanklachten (1) en (3): In §2 van haar artikel schetst de auteur het juridisch kader van het wettelijke Iudicium Abeundi (art. 7.42a WHW), maar zij gaat geheel voorbij aan de rechtsbescherming die de wetgever aan studenten heeft willen bieden: a) het wetsartikel moet worden uitgewerkt in een lokale regeling van het CvB (7.42a lid 4); (b) verwijdering kan alleen op grond van moreel laakbare gedragingen of uitlatingen, gepleegd in onderwijs- en studiesituaties.

  3. Ik heb deze week een blogbericht d.d. 29/9/2023 gevonden van een Eindhovense ICT’er (Roland Teunisse) op zijn website Heraz.nl. Evenals ik hanteert hij als uitgangspunt dat Fouad L. op 5/6 augustus getracht heeft waarheidsgetrouw verslag te doen van zijn lotgevallen. Dit uitgangspunt staat diametraal tegenover het gangbare denkbeeld dat het gaat om verwarde uitlatingen van een psychische gestoorde man die alle contact met de werkelijkheid verloren heeft. Voor de gezagsgetrouwe, goedgelovige bourgeois Han van der Horst (30/9/2023) bijvoorbeeld is het ondenkbaar dat de eerbiedwaardige professionals van de Rotterdamse faculteit Geneeskunde zich inderdaad aan ernstige wandaden jegens een begaafde doch kwetsbare, autistische student (Fouad L.) zouden hebben schuldig gemaakt.