Leerachterstand vergt extra onderwijstijd

/

Wat valt er te doen aan leerachterstanden? (a) Geef binnen de reguliere schooluren effectiever onderwijs aan leerlingen die achter lopen; (b) zorg dat ze genoeg tijd voor huiswerk vrijmaken en die tijd effectief gebruiken; (c) bied hen extra onderwijstijd buiten de reguliere schooluren in de vorm van bijles, huiswerkbegeleiding en derge­lij­ke; of (d) gun hun zo nodig extra schooljaren om de beoogde eindtermen te bereiken. Het ministerie heeft onlangs subsidie uitgetrokken voor ‘leertijdexperimenten’ ten behoeve van achterstandsleerlingen in het basisonderwijs. Men heeft daarbij op­lossing (c) voor ogen: extra onderwijstijd in de vorm van een verlengde schooldag, een verlengde schoolweek (weekendschool) of een verlengd schooljaar (zomerschool). Dit alles op basis van vrijwilligheid.
In een recent rapport (2009 p.152) stelt de Onderwijsraad dat in principe iedere leer­ling voor dergelijk door de overheid bekostigd ‘uitgebreid onderwijs’ in aanmerking moet komen, althans bij leerachterstanden op het gebied van taal en rekenen (in het basisonderwijs) en op het gebied van Nederlands, Engels en Wiskunde/rekenen (in het voortgezet onderwijs). Daarmee zouden bijlessen en huiswerkbegeleiding voor een belangrijk deel in het bekostigde onderwijs ge├»ncorporeerd worden.
De Amsterdamse Onderwijsconsumentenorganisatie (OCO) denkt in dezelfde richting, maar dan voor een beperktere groep. In een recente brief (10/2/2009) aan de Tweede Kamer bepleit zij een ‘bijspijkerrecht’ voor leerlingen van zwakke en zeer zwakke scholen. Die leerlingen zouden volgens de OCO een strippenkaart voor extra onder­wijs op een ‘bijspijker­academie’ moeten krijgen.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

5 reacties op “Leerachterstand vergt extra onderwijstijd”

  1. Op 16/6/2009 stuurde het ministerie een voorlopige beleidsreactie op het rapport van de Onderwijsraad naar de kamer. Men houdt de boot af, maar het Amsterdamse Onderwijsconsument.nl (19/6/2009), gesubsidieerd door de Gemeente, blijft op het bijspijkerrecht hameren.

  2. Iedereen valt over de Vlaamse onderwijsminister Pascal Smet heen (De Morgen 10/11/2010). Hij had een proefbalonnetje opgelaten over de verlengde onderwijsdag of -week voor basisscholieren met taalachterstanden.

  3. Na het rapport Stand van Educatief Nederland 2009 (februari 2009) heeft de Onderwijsraad het advies Uitgebreid Onderwijs (december 2010) uitgebracht. In een beleidsreactie (7/6/2011) toonde de minister zich positief over de aanbevelingen, zolang ze niet op haar budget drukken.

  4. […] 17/10/2011). Maar de Onderwijsraad heeft een veel genuanceerder standpunt over dergelijk uitgebreid onderwijs. En wat de vermeende gemakzucht van ouders betreft, moet men niet vergeten dat beide ouders […]

  5. De lerarenvakbond CNV-Onderwijs (24/5/2012) bepleit, wat het voortgezet onderwijs betreft, extra onderwijstijd (uitgebreid onderwijs) om leerachterstanden op te heffen en het percentage zittenblijvers zodoende te reduceren.
    UPDATE: Op de BON-site (vanaf 24/5/2012) een lange discussie naar aanleiding daarvan.