Leerlingen en studenten met een handicap

/

Op 17 maart jongstleden heeft de Raad van State advies uitgebracht over het wetsvoorstel ter ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en het bijbehorende wetsvoorstel ter uitvoering van dat verdrag. Vervolgens heeft de staats­secretaris WVS in een Kamerbrief (30/6/2014) aangekondigd dat het eerstgenoemde wetsvoorstel rond de zomer aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden. Na in­werkingtreding zal het College voor de Rechten van de Mens (de voor­malige Commissie Gelijke Behandeling) toezien op de naleving van het verdrag. Daarop vooruitlopend organiseert het College in de periode t/m 15 september een internetconsultatie om te inventariseren welke knelpunten zoal worden onder­vonden door mensen die te kampen hebben met een handicap of chronische ziekte. Daarbij gaat het mede om knelpunten betreffende de honorering van hun recht op passend onderwijs en het behalen van kwalificaties om toe te treden tot de arbeidsmarkt.
Zie bijvoorbeeld mijn eerdere blogberichten:

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Leerlingen en studenten met een handicap”

  1. Binnen het onderwijsbestel kent de discriminatie van gehandicapten en chronisch zieken dus vele verschillende vormen: wordt niet toegelaten tot een school of opleiding, wordt verwijderd uit een school of opleiding; mag slechts voor spek en bonen meedoen aan bepaalde onderwijsvormen; wordt redelijke aanpassingen van het onderwijs, het onderwijsprogramma of de leeromgeving ontzegd; wordt redelijke aanpassingen van de toetsprocedures ontzegd; wordt redelijke aanpassingen van de diploma-eisen ontzegd; komt nergens aan de bak, zit in arrren moede thuis of is aan het ziekbed gekluisterd; wordt geplaatst in (of verwezen naar) een school- of opleidingssoort die beneden zijn of haar niveau ligt en waarin hij of zij de eigen talenten dus niet optimaal kan ontwikkelen; hem of haar wordt passend onderwijs ontzegd.
    Verder lopen we tegen ambiguïteiten in de definitie van handicap en chronische ziekte aan, bijvoorbeeld medische en psychiatrische labels (zoals adhd, autisme, dyslexie, discalculie), verstandelijke beperkingen. En in hoeverre moet een uitzonderlijk kort of lang postuur als een handicap worden beschouwd? Gehandicapt en ziek is een relatief begrip: het omvat in principe alles dat buiten de bandbreedte valt van wat normaal wordt geacht.

  2. Beide wetsvoorstellen liggen inmiddels bij de Tweede Kamer. Zie de dossiers 33992 en 33990. Resource (13/11/2014) publiceer­de trouwens een aardig artikel over gehandicapte studenten aan de Landbouwuniversiteit en over de aanpassingen die hun geboden worden. In het zelfde nummer toevallig ook een tweede artikel: over de problemen van een student die nogal kort van stuk is.