Minister: kwalificatieplicht tot 23 jaar?

/

In principe moeten jongeren tot hun 18e verjaardag naar school, tenzij ze al vóór dat tijdstip een vwo-, havo- of mbo2-diploma hebben behaald. Dat staat in de Leerplichtwet. Tussen hun 16e en 18e verjaardag zijn ze dus kwalificatieplichtig: ze moeten een fulltime opleiding blijven volgen zolang ze geen startkwalificatie (het vwo-, havo- of mbo2-diploma) hebben verworven. Maar desgewenst kunnen leerlingen die nog geen 18 jaar zijn, ook aan hun kwalificatieplicht voldoen door een parttime opleiding in het mbo te volgen (in de beroepsbegeleidende leerweg).
Dat betekent dus tevens dat het jongeren na hun 18e verjaardag vrij staat hun schoolloop­baan af te breken, ook al hebben ze nog geen startkwalificatie op zak. Ze mogen fulltime gaan werken, ze mogen gaan reizen en trekken, ze mogen het ouderlijke huishouden draaiende houden, ze mogen avondonderwijs gaan volgen, en ze mogen hun dagen ook in ledigheid slijten. Er is slechts één voorbehoud: als ze een uitkering willen toucheren, vallen ze tot hun 27e verjaardag onder een speciaal regiem (de werkleerplicht).
De gemeente Rotterdam heeft nu verzocht te mogen experimenteren met een kwalificatie­plicht tot 23 jaar. Zij wil jongeren dus verplichten hun opleiding ook na hun 18e ver­jaardag te vervolgen, totdat ze een diploma in het twee-, drie- of vierjarige mbo of in het havo/vwo hebben behaald. Dat zou een zeer drastische ingreep zijn. Want in dat geval verbiedt men meerderjarige burgers om fulltime te gaan werken, hun eigen geld te verdienen en hun leven naar eigen goeddunken in te richten. Ook rijst dan de vraag door wie hun schoolgeld en hun kosten van levensonderhoud betaald moeten worden. Het ministerie heeft aangekondigd het Rotterdamse plan te zullen analyseren en de Tweede Kamer eind dit jaar over de uitkomsten te zullen informeren.
Bron: kamerbrief 18/6/2012

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Minister: kwalificatieplicht tot 23 jaar?”

  1. Op 15/4/2013 verscheen een kamerbrief tezamen met een kosten- en batenanalyse. De onderwijswethouders van Rotterdam en Amsterdam hebben op 10/6/2013 gereageerd met een brief, gericht aan de Vaste Kamercommissie. Ik ben onvoldoende thuis in de materie, maar wat ik niet begrijp is dat er geen woord wordt vuilgemaakt aan het geld dat achttienplussers moeten ophoesten om alsnog een startkwalificatie te behalen: het lesgeld en de lesboeken en -materialen. Het lijkt me logisch dat verhoging van de kwalificatieplichtige leeftijd in elk geval gepaard gaat met afschaffing van de verplichting tot het betalen van lesgeld.