Noord-Scharwoude: kenbaarheid van exameneisen

/

Vierentwintig kandidaten voor het eindexamen VMBO van de Christelijke Scholen­gemeenschap Jan Arentsz (vestiging Noord-Scharwoude) zijn door hun docent onjuist voorgelicht over de eisen van het Centraal Schriftelijk Examen Geschiedenis. Ten gevolge daarvan hebben ze zich niet adequaat op hun CSE kunnen voorbereiden. De school erkent haar fout en heeft de Onderwijsinspectie verzocht de betrokkenen een herexamen te gunnen, ook al zou dat het tweede vak zijn dat ze moeten herkansen. De Inspectie heeft dat geweigerd en de Staatssecretaris stelt zich op hetzelfde stand­punt: dit was volgens haar geen fout van de (landelijke of lokale) examen­autori­teiten, maar van de lokale onderwijs­gevers. Dat standpunt is volgens mij zeer aanvechtbaar.
Het is de taak van examenautoriteiten leerlingen tijdig, adequaat en op begrijpelijke wijze voor te lichten over de exameneisen. Als die eisen voor leerlingen niet ‘kenbaar’ zijn, is het onrechtvaardig hen erop te beoordelen. In maart hebben de landelijke autoriteiten een voorlichtingskrant onder alle examenkandidaten verspreid. Wat de specifieke exameneisen betreft, wordt daarin naar het landelijke Examenblad ver­wezen: een ambtelijk document ten behoeve van docenten. Men kan van eindexamen­kandidaten niet verwachten dat ze zo’n onbegrijpelijke tekst kunnen ontcijferen. Verder wordt verwezen naar de site Watmoetikleren.nl, maar de CSE-eisen voor de Theoretische Leerweg worden daar niet behandeld. Kennelijk hebben de landelijke examenautoriteiten hun voorlichtingstaak gedelegeerd aan de lokale vakdocent of vaksectie. Doch daarmee zijn ze niet ontslagen van hun eindverantwoordelijkheid voor de adequate vervulling van die taak. Nu gebleken is dat de lokale vakdocent of sectie, optredend als voorlichter namens de landelijke examenautoriteiten, de be­trokken kandidaten op het verkeerde been heeft gezet, zullen deze in de gelegenheid moeten worden gesteld het examenonderdeel Geschiedenis opnieuw af te leggen. Want de landelijke examenautoriteiten zijn er niet voldoende in geslaagd de examen­eisen van dit onderdeel ten behoeve van de kandidaten uit Noord-Scharwoude kenbaar te maken.
Bronnen: Krantebericht; standpunt Staatssecretaris; reactie onderwijsjurist Paul Zoontjes; Kenbaarheid

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Noord-Scharwoude: kenbaarheid van exameneisen”

  1. De schade is gelukkig meegevallen. Het Noordhollands Dagblad (23/6/2009) bericht dat 22 leerlingen een voldoende hebben gehaald. De overige twee haalden een vijf resp. vier; een van hen moest herexamen doen.