Onderwijsassistenten in de krant

/

Gisteren publiceerde onderwijswethouder Lodewijk Asscher een persbericht over het taalvaardigheidsniveau van de onderwijsassistenten op de Amsterdamse basisscholen. De kop luidde: ‘Aanvullende scholing onderwijsassistenten noodzakelijk’. Met ingang van het examenjaar 2013/2014 wordt namelijk van alle MBO-4 gediplomeerden een hoger taalvaardigheidsniveau geëist dan voorheen, en de Amsterdamse schoolbestu­ren willen dat ook de zittende assistenten aan dat verhoogde niveau gaan beantwoor­den. Bij een eerste toetsronde onder 164 assistenten is gebleken dat sommigen nog niet aan dat niveau voldoen. In november volgt een tweede toetsronde, onder de overige assistenten die in het Amsterdamse basisonderwijs werkzaam zijn. Wie het persbericht oppervlakkig leest, komt tot de conclusie dat 58% van de assistenten niet aan de nieuwe norm voor Begrijpend Lezen voldoet. Maar de Amsterdamse pers­voorlichter heeft een steekje laten vallen: zij laat onvermeld hoeveel procent van de 164 assistenten aan de deeltoets Begrijpend Lezen heeft deelgenomen en evenmin behandelt zij de vraag of de getoetste assistenten een representatieve steekproef uit alle Amsterdamse onderwijsassistenten vormen.
Het ANP heeft geen boodschap aan dit soort subtiliteiten en bijna alle kranten publiceren gretig het nieuwsbericht van dit persbureau, onder de tendentieuze kop: ‘Onderwijsassistenten kunnen niet begrijpend lezen’. Die aanhalingstekens zijn trouwens uit de lucht gegrepen, want de bodytekst van het nieuwsbericht biedt geen enkele indicatie dat de koptekst uit een spraakmakende mond is opgetekend. Alleen de NOS-redactie en het persbureau Novum hebben de moeite genomen het oor­spronkelijke Amsterdamse persbericht te raadplegen.
Conclusie: de nieuwsmedia zijn uiterst onzorgvuldig tewerk gegaan en hebben het Nederlandse onderwijs ten onrechte zwartgemaakt. Het valt te hopen dat de onderwijsredacties alsnog het een en ander rechtzetten. Bovendien zou van hen verwacht mogen worden dat zij iets meer context geven: over de arbeidsmarkt voor onderwijsassistenten, over de doorstroom van MBO-gediplomeerden naar de PABO-opleiding en over de toelatingsselectie (taal- en rekentoets) waar­aan ze aldaar onderworpen worden. Maar dat neemt niet weg dat de onderwijsredacties ook nog eens kritisch zouden mogen onderzoeken hoe het tegenwoordig met de kwaliteit van de MBO-opleiding tot Onderwijsassistent gesteld is.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Onderwijsassistenten in de krant”

  1. Ik schreef dit blogbericht dinsdagavond, op basis van de on-line artikelen van de dagbladen (waaronder Volkskrant en Trouw). Woensdagochtend, in de papieren editie, publiceerde de onderwijsredactie van De Volkskrant (Robin Gerrits) een eigen verhaal, onder de kop Leesniveau van onderwijsassistent slecht. Het artikel begint met de volzin: Onderwijsassistenten in Amsterdam hebben veel moeite met begrijpend lezen. Sorry Robin, dit riekt naar riooljournalistiek. Je tekst had moeten luiden: Onderwijsassistenten in Amsterdam (althans 58% van diegenen die hebben deelgenomen aan een prestatietoets dienaangaande) beantwoorden nog niet aan de hoge eisen voor Begrijpend Lezen die in de toekomst gesteld zullen worden aan de kandidaten van de eindexamens HAVO en MBO-4. Die eisen zijn neergelegd in het referentieniveau 3F van de commissie Meijerink.
    De onderwijsredactie van Trouw beperkt zich in de papieren krant tot een kort berichtje op pagina 6. Maar toch weer onder de kop ‘Onderwijsassistent slecht in begrijpend lezen’ (en jawel, met aanhalingstekens).

  2. Op 2/9/2011 heeft de minister geantwoord op kamervragen.