Onderwijsinspectie verzaakt haar plicht

/

De meeste pabo’s hebben bezwaar tegen het adaptieve karakter van de rekentoets in de propedeuse: ‘zij vinden dat een adaptieve [plaatsings-]toets verwarring schept bij studenten en stressverhogend werkt’. Dat staat in de Monitor Beleidsagenda Lerarenopleidingen 2005-2008 die de Onderwijsinspectie vandaag gepubliceerd heeft (p.35). Ook bericht de Inspectie dat de pabo’s, evenals in 2006/07, dit jaar zelf mogen bepalen of ze de officiële zakslaagnorm van de taaltoets in volle gestrengheid toepassen (p.33). Belangrijk nieuws is verder dat de Inspectie met zoveel woorden uitspreekt: ‘Het is niet reëel om te verwachten dat het taal- en rekenniveau van instromende studenten in 2009 zal zijn verbeterd;’ in afwijking van de plannen van het ministerie ligt ‘een voortzetting van de taal- en rekentoets [na het instroom­cohort-2008] daarmee in de rede’ (p.37). Ten slotte is de volgende passage in het inspectierapport vermeldenswaard. Bevestigd wordt dat slechts sommige pabo’s een paar studiepunten toekennen voor de participatie aan de remediërende programma’s en/of aan de bijbehorende toetsen (p.35). Deze constatering geeft de Inspectie geen aanleiding de alarmbel te luiden. Zij behoort te weten dat de wet niet toestaat gezakte studenten uit de opleiding te verwijderen, tenzij aan het voorbereiden en afleggen van de taal- en rekentoets studiepunten verbonden zijn. Als hoedster van de recht­matig­heid verzaakt zij dus haar plicht.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Onderwijsinspectie verzaakt haar plicht”

  1. Studiepunten voor de taal- en rekentoets?…

    Lang niet alle pabo-opleidingen geven studiepunten voor het behalen van de taal- en rekentoets in de propedeuse. Dat blijkt uit een rapportage die vorig najaar uitkwam. De pabo’s kennen geen toelatingsexamen, dus kan dat zomaar?
    1. Wie niet voor …