Ontoelaatbare gedragingen of uitlatingen

/

Een student kan worden heengezonden als hij ‘door zijn gedragingen of uitlatingen blijk heeft gegeven van ongeschiktheid voor de uitoefening van een of meer beroepen waartoe de door hem gevolgde opleiding hem opleidt, dan wel voor de praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening.’ Dat staat in een wetsvoorstel dat minister Plasterk op 19 december heeft ingediend. Dit wetsartikel (zie bijlage) tast de rechts­positie van studenten ernstig aan. Bovendien is het voor velerlei uitleg vatbaar.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

8 reacties op “Ontoelaatbare gedragingen of uitlatingen”

 1. […] heeft minister Plasterk een wetsvoorstel ingediend dat onderwijsinstellingen de bevoegdheid geeft, een student te weigeren of heen te zenden […]

 2. Persreacties op het wetsvoorstel:
  Een wet tegen rotte appels (Universiteitskrant Groningen 5/2/2009)

 3. Je kunt de behandeling van wetsontwerp 31821 volgen op Ikregeer.nl. Inmiddels is het Verslag van de vaste kamercommissie verschenen (zie par. 4.3).

 4. Op 29/4/2009 verscheen de Nota n.a.v. het Verslag (zie pp. 46-49). Minister Plasterk blijft bij het caoutchchouc wetsartikel. Bijvoorbeeld: een onderwijsinstelling mag een student niet vanwege zijn of haar gedachtegoed verwijderen, ’tenzij daaruit het beeld naar voren komt dat deze student het gedachtegoed in de praktijk zou (…) kunnen (…) brengen (…).’
  Dus: een pedagogiekstudent wordt niet verwijderd op grond van een scriptie over de pedagogische tik (de opvoedkundige waarde van lijfstraffen), tenzij de studieleiding bij lezing van de scriptie de indruk heeft gekregen dat hij zelf in strijd met de wet een pedagogische tik zou kunnen geven of dat hij ouders zou kunnen adviseren in strijd met de wet een pedagogische tik te geven.
  Met andere woorden: een pedagogiekscriptie waarin de pedagogische tik wordt verdedigd is voldoende grond voor verwijdering van de student, tenzij de studieleiding geen kans aanwezig acht dat de student zelf ooit een pedagogische tik zal geven of adviseren.
  Ergo: een pedagogiekscriptie waarin de pedagogische tik wordt verdedigd is voldoende grond voor verwijdering van de student.

 5. […] opleiding of beroepsgroep. Bronnen: Chronicle of Higher Education (8/5/2009); Onderwijsethiek.nl (8/1/2009; […]

 6. In de vergadering van de Vaste Kamercommissie d.d. 15/6/2009 maakte de minister de volgende woorden aan het judicium abeundi vuil: ‘Een judicium abeundi is iets anders dan een bindend studieadvies. Het laatste heeft te maken met studieprestaties, maar het eerste gaat echt om extreme categorieën waarin studenten zich zodanig gedragen of uitlaten dat je op voorhand weet dat ze voortdurend bijvoorbeeld het medisch tuchtrecht aan de broek zullen krijgen. Een voorbeeld dat in het verleden wel speelde, was van iemand die herhaaldelijk wegens pedofilie was veroordeeld terwijl hij pedagogie ging studeren of een andere studie met veel kindercontacten ging volgen. Dergelijke categorieën kan de instelling inderdaad het oordeel judicium abeundi geven, het oordeel dat men daar beter kan vertrekken. Het gaat dus niet om uitlatingen die vanuit de visie van de opleiding wellicht niet wenselijk zijn of om ondemocratisch gedachtegoed, vooroordelen ten aanzien van bepaalde bevolkingsgroepen of om beperkte sociale vaardigheden — die vallen onder het instrumentarium van geschiktheid voor de opleiding — onvoldoende, kennis, inzicht, vaardigheden en een slechte studiehouding. Daarvoor gelden instrumenten als het bindend studieadvies, de geldigheidsduur van tentamens en de specifieke opdrachten. Het gaat dus echt over die extreme categorieën die ik zojuist noemde.’ Gezien het voorbeeld dat de minister ten beste geeft, laat zijn dossierkennis nogal te wensen over. Een symptoom van de verruwing van de parlementaire mores?

 7. Tweede Kamer: studenten vogelvrij…

  Op 2 juli jongstleden heeft de Tweede Kamer zich akkoord verklaard met het Judicium Abeundi. Het gaat om het wetsvoorstel Versterking Besturing (31821), dat nu op het fiat van de Eerste Kamer wacht. Het judicium abeundi houdt in dat een universiteit of…

 8. […] Vorig jaar hebben ze voor elkaar gekregen dat studenten en aspirant-studenten op grond van ‘ontoelaatbare gedragingen of uitlatingen’ mogen worden heengezonden. Ditmaal willen zij ook gehandicapte studenten weigeren als ze – hoewel […]