Optimalisering van het tentamenrooster

/

Hoe moet men het rooster van summatieve tentamens binnen een opleiding inrichten als men studievertraging in een studenten­cohort wil tegengaan? In Didactief (12/10/2015) worden door Janke Cohen-Schotanus de volgende vuistregels voorgesteld.
1. Laat elk tentamen voorafgaan door deeltoetsen (of splits het tentamen in deeltoetsen), zodat studenten gedwongen worden het onderwijstempo bij te benen en hun studielast evenwichtig te verdelen over de beschikbare weken of maanden. Een voordeel van deeltoetsen is bovendien dat studenten frequent feedback krijgen zodat ze te weten komen of ze zich voldoende inspannen en of hun inspanningen succes hebben (Cohen-Schotanus 2012).
2. Concentreer de tentamens niet in een korte tentamenweek of -periode aan het eind van de onderwijsblokken, trimesters of semesters (en programmeer daaraan voorafgaande geen onderwijsvrije periode voor de voorbereiding op die tentamens), opdat ze niet met elkaar concurreren en onproductieve piekbelastingen veroorzaken. Spreid ze liever gelijkmatig over het semester, zodat studenten hun studielast evenwichtig verdelen over de beschikbare maanden.
3. Sta voor elk tentamen slechts één herkansing per verblijfsjaar toe, om te voorkomen dat studenten zich onvoldoende voor­bereiden op de reguliere tentamens of hun tentamendeelname uitstellen.
4. Programmeer de herkansingen niet te snel na de reguliere tentamen­gelegenheid (en programmeer ze liever nog in de zomer­periode na afsluiting van het reguliere onderwijs- en tentamenprogramma), teneinde het voor studenten onaantrekkelijk te maken zich onvoldoende voor te bereiden op de reguliere tentamengelegenheden. Bovendien wordt zodoende voorkomen dat de voorbereiding op de herkansingen interfereert met de inspanningen die nodig zijn om het onderwijs voor volgende tentamens met vrucht te volgen en de bijbehorende tentamens met succes af te leggen (Cohen-Schotanus 2012).
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.