Orde en tucht bij Anna van Rijn

/

Er zijn orde- en tuchtmaatregelen op school. Het verschil is in het doel gelegen: gaat het om het handhaven van de orde of gaat het om disciplinaire straffen zoals schorsing? Maar er zijn ook tussenvormen, bijvoorbeeld als een leerling de les uit wordt gestuurd. Volgens de geldende prakijkregels van het Anna van Rijn College (AvR) wordt deze maatregel slechts bij hoge uitzondering toegepast. Doch de LWOO-afdeling De Linie moet leerlingen met sociaal-emotionele en leerachter­standen in het gareel houden. In dat verband pleegt men ongedurige leerlingen voor vijf minuten de gang op te sturen om af te koelen, aldus de directeur. Dat is een lichte ordemaatregel.
Dat klinkt allemaal prachtig, maar dan dreigen we te vergeten dat het AvR een zero-tolerancebeleid voert. Tekenend is artikel 3a van het Schoolreglement. Daar staat dat de politie wordt gewaarschuwd zodra een leerling de Nederlandse wet overtreedt. In principe kan dus reeds een handgemeen tussen leerlingen op het schoolplein (mishan­deling) of een onheuse uitlating jegens een leraar (belediging) tot politieel ingrijpen leiden. En bovenop zo’n aangifte behoudt de school zich het recht voor, jegens de betrokken wetsovertreder eigen tuchtmaatregelen te treffen. Volgens landelijke cijfers staan fysiek geweld tussen leerlingen, storend gedrag in de les en verbaal geweld tegen personeel in de top-drie redenen voor schor­sing.
Onlangs kwam een dertienjarige leerling van De Linie in het nieuws die al ettelijke schorsingen achter de rug had. Dit­maal werd hij geschorst omdat hij geweigerd had op aanwijzing van de leraar het lokaal te verlaten. Ik denk dat het AvR er goed aan zou doen dat voorval nog eens goed te evalueren: waarom gaf de leerling geen gehoor aan het bevel van de leraar? Zijn vader zegt dat de jongen zich onrechtvaar­dig behandeld voelde. Hem werd de deur gewezen terwijl hij ditmaal onschuldig was, althans niet schuldiger dan andere klasgenoten. Maar de directeur suggereert dat het slechts om een lichte ordemaatregel ging: hij moest alleen even afkoelen en had verder niets te duchten. Ik geloof er niks van. Bij nadere analyse zal vermoedelijk blijken dat de weigerachtigheid van de leerling voortkwam uit het feit dat hij meende te moeten vrezen buiten zijn schuld opnieuw geschorst te worden. De fundamentele vraag rijst dan of die vrees terecht was: zijn er binnen het AvR voldoende waarbor­gen geschapen voor een eerlijke binnenschoolse rechtsgang, meer in het bijzonder als op grond van een geĆ«ffectueerde ordemaatregel zware tuchtmaatregelen kunnen worden opgelegd? Wie geschorst dreigt te worden, heeft recht op een eerlijk proces.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

EĆ©n reactie op “Orde en tucht bij Anna van Rijn”

  1. […] en [a3] hij mag eisen dat de ondergeschikte hem voetstoots gehoorzaamt. Naar aanleiding van het schoolincident in Nieuwegein wordt er alom geroepen dat er een gezagscrisis heerst op onze scholen. En de […]