OU: leermaterialen niet doorverkopen?

/

In het februarinummer van Modulair (2018) worden de studenten van de Open Universiteit vermaand dat ze haar leermaterialen niet doorverkopen en dat ze ernstige straffen riskeren als ze dit verbod in de wind slaan. Opmerkelijk is dat de auteurs van het artikel niet de moeite nemen te verwijzen naar concrete wet- of regelgeving waarop dit verbod en de bijbehorende sancties gebaseerd zijn. Waarom mogen OU-studenten hun studieboeken niet doorverkopen, terwijl studenten van andere universiteiten en hogescholen dat wel mogen? Uit het Studentenstatuut van de OU worden we niet veel wijzer. In §5.2 staat slechts dat ze (de aan hen ter beschikking gestelde) OU-publicaties niet mogen openbaar maken of vermenigvuldigen, behoudens kopieën voor eigen gebruik. We moeten concluderen dat de OU haar professionele plicht verzaakt om studenten adequaat en in gewone mensentaal voor te lichten over hun rechten en plichten die in het studiecontract besloten liggen en over de maatregelen die ze bij contractbreuk te duchten hebben. Het lijkt er zelfs op dat de auteurs niet voor faliekante misleiding terugdeinzen: zij suggereren dat de doorverkoper niet alleen civielrechtelijke claims maar ook strafrechtelijke vervolging en tuchtrechtelijke heenzending te wachten staat.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “OU: leermaterialen niet doorverkopen?”

  1. In de Inschrijvingsvoorwaarden WO Bachelorprogrammering staat niet alleen een (cryptisch geformuleerde) bepaling over het auteursrecht (art. 15), maar ook de omschrijving van een tweetal sancties voor het geval de student zich niet aan de inschrijvingsvoorwaarden houdt (art. 9). De inschrijving eindigt: (…)
    f. indien aan de ingeschrevene kan worden toegerekend dat nakoming van de verplichtingen op basis van de inschrijving niet, niet op tijd of niet juist plaatsvindt. Alsdan is de Open Universiteit bevoegd om (…) de inschrijving zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen.
    g. Indien de Commissie voor de examens geconstateerd heeft dat er sprake is van ernstige fraude als bedoeld in artikel 7.12b lid 2 van de Wet op het hoger onderwijs (…) en deze Commissie het College van bestuur adviseert om de inschrijving te beëindigen, kan het College van bestuur besluiten tot beëindiging van de inschrijving van de betreffende student.

  2. De vraag waar het dus om draait is of de OU haar auteursrecht uitput, op het moment dat zij haar leermaterialen tegen betaling van zo’n 65 euro per studiepunt (dat is een kleine 4000 euro per voltijds cursusjaar) aan een student ter beschikking stelt. Op de website Ius Mentis van Arnoud Engelfried wordt deze vraag als volgt geconcretiseerd: heeft de OU, door terbeschikkingstelling van dit papieren exemplaar, het papieren document in omloop gebracht (op de markt gebracht)? Want daarmee heeft zij haar exclusieve distributierecht op dit exemplaar uitgeput, zodat de nieuwe bezitter dit exemplaar vervolgens rechtmatig kan weggeven of doorverkopen. Naar mijn indruk verzaakt de OU de professionele plicht om haar studenten hierover afdoende voor te lichten.