Ouderbijdragen op een excellente school

/

De Groningse Schoolvereniging is een excellente basisschool. Dat keurmerk werd haar begin dit jaar door staatssecretaris Sander Dekker uitgereikt. De vrijwillige ouder­bijdrage is 1103 euro per jaar. En als je dat niet betaalt? Dan krijgt het wan­betalende kind bijvoorbeeld computer-, muziek-, gym- en Engelse les van een laaggekwalifi­ceerde groepsleerkracht, terwijl de overige leerlingen dat van hooggekwalificeerde vak­leerkrachten krijgen, zo staat in de Schoolgids (pp. 6, 39).
Naar aanleiding van een recent NRC-artikel (22/11/2013) vraagt kamerlid Jasper van Dijk: mag dat zomaar, dat het geleverde kwaliteitsniveau in het door de rijksoverheid bekostigde onderwijs afhankelijk wordt gesteld van het betalen van een vrijwillige ouderbijdrage? Nee, zegt de staatssecretaris (16/12/2013), als de ouderbijdrage wordt gebruikt voor het aanstellen van een extra leerkracht, die ingezet wordt voor het geven van onderwijs, dan mogen kinderen van ouders die hieraan niet kunnen of willen meebetalen, hiervan niet worden uitgesloten.
Wel wel, meneer de staatssecretaris, waarom trekt u daaruit niet de logische con­sequentie? (a) Stuur de Onderwijsinspectie op nader onderzoek uit om de Groningse Schoolvereniging tot de orde te roepen en (b) Controleer bij de toekenning van het keurmerk Excellente Scholen of er niet gesjoemeld wordt met de wettelijke regels inzake de vrijwillige ouderbijdrage.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

5 reacties op “Ouderbijdragen op een excellente school”

  1. Eigenlijk gaat dit verhaal niet over excellente scholen, maar (meer in het algemeen) over scholen die een hoge verplicht vrijwillige ouderbijdrage heffen. Ik schreef er al eerder over.

  2. In een inspectierapport (14/10/2012) over de vrijwillige ouderbijdrage in het voortgezet onderwijs werden de volgende toet­singscriteria gehanteerd:
    (a) De leerlingen moeten zich bij de school kunnen inschrijven en aan het reguliere onderwijs en de examens kunnen deel­nemen, zonder dat ouders verplicht zijn een bijdrage te betalen of verplicht worden het lidmaatschap van een ouder­vereni­ging aan te gaan (p.43). Dus als bijvoorbeeld tweetalig onderwijs tot het reguliere onderwijsaanbod behoort, mag men kinderen van niet-betalende ouders niet weren, ook al worden de meerkosten uit de vrijwillige ouderbijdrage betaald, maar als de school daarnaast ook een regulier (eentalig) programma zou aanbieden op dezelfde locatie, zonder extra kosten, dan zouden de ouders een vrijwillige keuze hebben en geldt het tweetalig onderwijs als extra voorziening waarvan kinderen van niet-betalende ouders mogen worden uitgesloten (p.41).
    (b) Extra voorzieningen die geïntegreerd zijn met het normale onderwijsproces, moeten dus voor kinderen van niet-betalende ouders toegankelijk zijn, ook al worden deze uit de vrijwillige ouderbijdrage gefinancierd (p.iii).

  3. […] het predicaat Excellente School, ondanks het feit dat haar toegelaten leerlingen tweederangs onderwijs krijgen als hun ouders niet bereid zijn de vrijwillige ouderbijdrage van ruim 1100 euro te betalen. […]

  4. […] omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet hadden betaald; of die door het rijk bekostigde rijkeluis­basisschool die weliswaar arme kinderen toeliet, maar die hun de toegang tot de tto-lessen van de native […]

  5. […] onthouden aan leerlingen wier ouders die contractuele verplichting niet zijn aangegaan. In vroeger jaren werd in dat verband het onderwijs door vakleerkrachten (zoals Engels, Gymles, Muziek) genoemd, maar […]