Oudjaar 2013: stilte voor de stufi-storm

/

Dit jaar verschenen er 139 blogberichten op Onderwijsethiek.nl. De inhoudsopgave tref je HIER aan. Wat zal het nieuwe jaar brengen? Het meest ingrijpend is het herziene wetsvoorstel inzake de studiefinanciering in het hoger onderwijs, dat dit jaar zal worden ingediend om de staatskas te ontlasten. De basisbeurs wordt afgeschaft. Eertijds werd de kinderbijslag voor 18-plussers vervangen door de basisbeurs teneinde studenten minder afhankelijk van hun ouders te maken. Het zou nu voor de hand liggen de komende aderlating van studenten en hun ouders enigszins te compenseren met belastingfaciliteiten en verlaging van het collegegeld. Maar dat strookt niet met het overheidsbeleid gericht op afbouw van de verzorgingsstaat en afwenteling van lasten op de burgers.
Dan zouden meerderjarige, niet-leerplichtige jongeren toch in elk geval mogen verlangen dat er voldoende faciliteiten worden geschapen om eigen inkomsten te verwerven met betaald werk naast de studie. Maar volgens de politici is het niet in het belang van de BV Nederland dat werkstudenten de arbeidsplaatsen van lagergekwalificeerden bezetten en dat ze te laat beschikbaar komen voor de arbeidsmarkt van onze Kenniseconomie. Ge­doogd door het parlement legt het ministerie zelfs een boete op aan universiteiten en hogescholen die hun studenten niet snel genoeg door de opleiding heen jagen. En de instellingen wordt de vrije teugel gelaten om werkstudenten het leven zuur te maken. Zij weigeren hun programma’s af te stemmen op verschillen in beginniveau en studietempo, en zij menen vertraagde studenten zelfs te mogen bestraffen met gedwongen leegloop, doublering van vakken, ontneming van herkansingsmogelijkheden, vernietiging van behaalde studiepunten en verwijdering uit de opleiding. De wetgever handelt onbehoorlijk door enerzijds de basisbeurs af te schaffen en anderzijds het draconische strafregiem voor werkstudenten ongemoeid te laten.
Studenten worden steeds meer ingesnoerd in het keurslijf van de Planeconomie. Tot nu toe was er nog een Derde Weg als ze niet wilden kiezen tussen financiële afhankelijkheid van hun ouders en financiële horigheid aan het leenstelsel van de Staat. In een duale of deeltijdopleiding konden ze studie met betaald werk combineren. Maar deze optie wordt wegbezuinigd door de universiteiten en hogescholen, zodat parttimers naar voltijdse opleidingen moeten uitwijken. Bovendien zijn de collegegelden opgetrokken naar het voltijdse tarief, terwijl de overheid zelfs overweegt de bekostiging van dit soort opleidingen geheel en al te staken. Bij het afschaffen van de basisbeurs moeten garanties worden geschapen dat een landelijk netwerk van betaalbare duale en deeltijdopleidingen behouden blijft.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Oudjaar 2013: stilte voor de stufi-storm”

  1. De aantrekkingskracht van deeltijdopleidingen zal groeien als de basisbeurs wordt afgeschaft. Tot nu toe kozen vele parttimers tegen beter weten in voor een voltijdse opleiding aangezien ze met de keuze van de deeltijdopleiding de basisbeurs zouden mislopen.

  2. Het ministerie bericht dat het in het voorjaar 2014 met plannen komt aangaande flexibel hoger onderwijs voor werkenden, naar aanleiding van het adviesrapport van de commissie Rinnooy Kan dat januari of februari zal verschijnen.
    UPDATE: Het adviesrapport Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen is verschenen (12/3/2014).