Passend onderwijs:
zorgleerlingen in enge en ruime zin

/

In het persbericht (12/5/2009) bij het Onderwijsverslag 2007-2008 van de Onderwijs­inspectie lezen we het volgende. Tenminste 300.000 leerlingen vragen speciale aandacht (10 procent van de leerlingen in het basisonderwijs en 17 procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs). Deze zogenaamde zorgleerlingen krijgen niet altijd de passende hulp die ze nodig hebben. Hierdoor ontstaan achterstanden of blijven deze onnodig bestaan. Het lukt scholen steeds beter om problemen van leerlingen te signaleren, bijvoorbeeld door het gebruik van leerlingvolgsystemen. Maar dit leidt niet altijd tot effectieve acties. Zo stemt de helft van de basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs de lessen onvoldoende af op het niveau van de leerlingen. Veel basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs maken geen goed handelingsplan voor leerlingen die extra zorg nodig hebben. 40 Procent van de leerlingen met rekenproblemen in het voortgezet onderwijs zegt geen extra hulp te hebben gekregen.
Waar gaat dat persbericht in hemelsnaam over? Nagenoeg ons hele onderwijsbestel is gefundeerd in het leerstof­jaarklassensysteem. In zo’n systeem is het normaal dat 50% van de P.O.- en V.O.-leerlingen niet de hulp krijgt die ze nodig hebben. Tien resp. zeventien procent is dan een schijntje. Dat percentage is zo laag omdat de Inspectie uitsluitend de leerlingen uit het Speciaal onderwijs (5 resp. 3%) en de V.O.- leerlingen met een indicatie voor het Praktijkonderwijs (3%) of de LeerWegOndersteunende VMBO-variant (11%) tot de zorgleerlingen heeft gerekend, en in het reguliere Basis­onderwijs bovendien de leerlingen met een aangepaste ‘leerlijn’ (4%) of met een rug­zakje (1%). Grofweg gezegd gaat het dus om leerlingen die het ministerie extra geld kosten.
Het persbericht loopt vooruit op de wettelijke ‘zorgplicht’ die m.i.v. 2011 wordt in­gevoerd. Scholen moeten volgens het ministerie in onderlinge samenwerking ‘passend onderwijs’ voor zorgleerlingen garanderen, op straffe van budget­kortingen als teveel leerlingen voor de bovengenoemde ‘speciale’ voorzieningen geïndiceerd worden.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Passend onderwijs:
zorgleerlingen in enge en ruime zin”

  1. Berber Schrijver (AD 29/5/2009) bericht over de wenselijkheid van speciaal onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen.

  2. Voortgangsrapportage nummer III is onlangs verschenen.