Privacybescherming voor leerling en docent

/

Onlangs was het Elektronisch KindDossier (EKD) weer volop in het nieuws. Dat is het lokale of regionale Digitale JGZ-dossier dat binnenkort wordt ingevoerd. Is de privacy van 0- tot 19-jarigen voldoende gewaarborgd? Minister Rouvoet zegt dat men daarop mag vertrouwen: volgens de huidige planning is het dossier alleen toegankelijk voor medewerkers van de JeugdGezondsheidsZorg (JGZ). Zij zijn gebonden aan hun medisch beroepsgeheim. Maar ondertussen wordt er een Verwijs­index Risicojongeren opgetuigd. En er wordt gestudeerd op ‘ketenbrede informatie-uitwisseling binnen de jeugdsector’. Binnen het onderwijs is men al een heel eind op weg: namens de JGZ heeft de jeugdarts zitting in het Zorg- en Advies­team (ZAT) van de school, evenals de leerplichtambtenaar, iemand van Bureau Jeugdzorg (kinder­bescherming) en de zorgcoördinator van de school. In principe moeten de ouders (en de leerling zelf) toestemming voor een gevals­bespreking geven, maar er zijn uitzonderingsclausules. En hoe groot is het risico dat de informatie-uitwisseling ondershands geritseld wordt? Verder rijst de vraag in hoeverre het beroepsgeheim van de jeugdarts binnen de toe­komstige Centra voor Jeugd en Gezin onder druk zal komen te staan, als allerlei instanties en autoriteiten daar hun loket openen om hun werkzaamheden laagdrempelig aan te bieden en te coördineren.
Tot zover mijn korte update over privacy-aspecten van het EKD. Onlangs kwam ook de privacy van docenten in het nieuws: in hoeverre mogen studenten uit de school klappen over hun docent? Dit naar aanleiding van een gastcollege van Kay van de Linde. Wordt de privacy van docenten geschonden als een student een clandestiene beeld- of geluids­registratie van hun optreden maakt?
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

4 reacties op “Privacybescherming voor leerling en docent”

  1. Het Algemeen Dagblad (12/12/2008) bericht dat de Universiteit Utrecht met ingang van volgend jaar een flink deel van haar colleges op video gaat zetten om ze online voor studenten toegankelijk te maken. Een kleiner deel zal later ook voor derden te bekijken zijn; volgens mij zou daarvoor de uitdrukkelijke toestemming van de docent vereist zijn.

  2. Tjerk Notten (UK 19/2/2009) schreef een goed achtergrondartikel over het opnemen van colleges.

  3. En hier nog een discussie op het forum van de Chronicle of Higher Education (24/2/2009).

  4. […] Een docent van de University of Missouri heeft zijn ontslag aangeboden. Dat ge­schiedde op dringend verzoek van de rector van de betrokken universiteitsvestiging. De docent had samen met een collega een cursus Vakbondsgeschiedenis verzorgd, waarin ook intimiderende vakbondspraktijken besproken werden. Op het publieke internet werd hij vervolgens met twee videofilmpjes geconfronteerd (tezamen 14 mi­nuten), waarin een lasterlijke collage van hun uitlatingen was gemaakt. Bijvoorbeeld wordt zijn collega in de mond gelegd dat ’violence is a tactic and it is to be used when it is the appropriate tactic.’ Maar in werkelijkheid had zij een documentaire over vakbondsacties vertoond, waarna zij gememo­reerd had dat ‘one guy in the film (…) said violence is a tactic, and it is to be used when it is the appropriate tactic.’ Journalist Scott Jaschik bericht over de toedracht. Via intranet hadden de beide do­centen een videoregistratie van hun colleges aan de cursusdeelnemers ter beschikking gesteld, maar blijkbaar heeft een kwaadwillige student dit video­materiaal (18 uur) naar een bestrijder van De Linkse Kerk doorgesluisd, en deze heeft de tendentieuze collage gefabri­ceerd en op zijn openbare blog geplaatst. Zoiets kan gebeuren in een open universitair bestel. Maar wat echt verontrustend is: de University of Missouri heeft de rug niet recht gehouden. Zij had de academische vrijheid van haar docenten tot alle prijs moeten beschermen. Maar in plaats daarvan heeft zij voorrang gegeven aan de bescherming van haar maatschappelijke reputatie. Zoals het spreek­woord luidt: Barbertje moest hangen. Bron: Inside Higher Ed (29/4/2011) Tag: Registratie en openbaarheid van colleges (1, 2, 3) […]