Proeftentamens in Tilburg

/

Uiterlijk één week voor het tentamen moeten studenten in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van voorbeeldvragen en van de bijbehorende modelantwoorden. Dat staat in de Regels & Richtlijnen (R&R) voor de examens van de Tilburgse faculteiten Rechten en Sociale Wetenschappen. De studentenfractie Front van de Universiteitsraad is daar heel blij mee. Zij bepleit dat deze regel universiteitsbreed door alle examencommissies wordt ingevoerd. Zo’n proeftentamen biedt studenten immers een welkome concretisering van de tentameneisen en een extra oefenmogelijkheid bij de tentamenvoorbereiding. Maar docenten kost het veel werk om jaarlijks niet alleen tentamens en herkansingen maar ook proeftentamens te ontwikkelen. Dat zal vermoedelijk de reden zijn dat deze R&R-regel lang niet door alle betrokken docenten wordt nageleefd.
Op de raadsvergadering van vorige week beklaagde de studentenfractie zich daarover. De rector zegde toe deze klacht met beide faculteiten te zullen bespreken, maar hij sloot niet uit dat de betrokken examencommissies bij nader inzien zullen besluiten het aanbieden van proeftentamens niet langer verplicht te stellen. Inmiddels is bekend dat een student ge­dreigd heeft zo nodig een extra herkansing te eisen als hem/haar de reglementaire facili­teiten (proeftentamen plus antwoordsleutel) onthouden zouden worden.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.