Professional: betrokkenheid en distantie

/

Een R.K. scholengemeenschap in Limburg gaat een gedragcode voor leraren opstellen om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan (AD 22/10/2015). Ook zullen leraarscursussen worden opgezet waarin de sociale veiligheid op school en een gezonde, professionele afstand tussen leraar en leerling centraal staan. Maar wat is een gezonde professionele afstand? In de opleidingscode van de Beroepsvereniging voor Counseling (2011) zijn dienaangaande drie bepalingen opgenomen:
2.2.2 De opleider maakt geen misbruik van zijn professionele kennis en vaardigheden of van het overwicht dat voortvloeit uit zijn deskundigheid of uit zijn positie als opleider.
2.3.4 De opleider laat niet toe: het gelijktijdige bestaan van professionele en niet-professionele rollen die elkaar zodanig kunnen beïnvloeden, dat hij niet langer in staat zou zijn een professionele afstand te bewaren tot de deelnemer(s) of waardoor hun belangen worden geschaad.
3.1.1 De opleider respecteert de psychische en lichamelijke integriteit van iedere deelnemer. De opleider dringt niet verder in hun persoonlijke leven door dan redelijkerwijs noodzakelijk wordt geacht voor het doel van zijn beroeps­matig handelen.
De boodschap is dus dat leraren de grenzen van hun professionele rol in acht moeten nemen en niet te intiem met hun leerlingen moeten omgaan. Toch laat dat nog heel wat vragen open die zich moeilijk in een gedragscode laten vangen. Welke professionele taken en rollen hebben leraren in het voortgezet onderwijs te vervullen? Welke professionele ruimte moet hun worden gegund om een eigen balans te kiezen tussen betrokkenheid en distantie jegens hun leerlingen? En kan men ├╝berhaupt uitspraken doen over een gezonde professionele afstand als men niet tegelijkertijd een visie ontwikkelt over een gezonde professionele betrokkenheid die van leraren verwacht mag worden?
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.