Protesteren als professionele plicht

/

In de Mathematical School van Lagado wordt het vak oraal toegediend. Van de stof zijn een soort koeken gebakken. En als deze genuttigd en verteerd zijn, stijgt de stof vanzelf naar het hoofd. Aldus Jonathan Swift in Gullivers Reizen. Daaraan moest ik denken toen ik het droeve relaas van wiskundeleraar Piet Pleinen las. In zijn VMBO-afdeling is twee jaar geleden top-down Het Nieuwe Leren ingevoerd. Voorheen kregen de leerlingen drie lesuren werkcollege, waarbinnen telkens tien minuten klassikale instructie. Tegenwoordig mag hij zijn pupillen wekelijks één lesuur Wiskunde geven, terwijl de andere twee lesuren van zijn vak ‘keuzewerkuren’ zijn geworden. En protest mocht niet baten.
Volgens de Alberta Teachers’ Association behoren onderwijsprofessionals jegens het bevoegd gezag bezwaar te maken tegen ‘conditions which make it difficult to render professional service’; ‘[he/she shall] protest through proper channels administrative policies and practices which the teacher cannot in conscience accept; and further [he/she] recognizes that if administration by consent fails, the administrator must adopt a position of authority’ (Code of Professional Conduct, #8, #16). ‘[He/she] shall present in the proper manner to the proper authorities the consequences to be expected from policies or practices which in his professional opinion are seriously detrimental to the interests of pupils’ (Teaching Profession Act, Ontario, geciteerd door Bezeau, 2007).

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Protesteren als professionele plicht”

  1. Het relaas van Piet Pleinen ging over keuzewerktijd in het derde leerjaar VMBO. Maar wat is keuzewerktijd eigenlijk? Hierbij een rapportage over de inrichting van Keuzewerktijd in de Tweede Fase van het voortgezet onderwijs anno 2002. Ik kwam ook nog de aankondiging van een APS-brochure uit 2006 tegen, die eveneens over de Tweede Fase gaat (De keuzewerktijd voorbij?). Daarnaast verwijst Piet Pleinen terloops naar het WINST-programma (overheveling van wiskundige onderwerpen naar Natuur- en Scheikunde).

  2. Als ik het goed begrijp, gaat de ATA-code minder ver dan de beroepscodes van andere professies. De ATA zegt dat onderwijsgevenden mogen buigen voor een dienstbevel (a position of authority), ook al is het opgedragen handelen in strijd met hun professionele principes; voorwaarde is slechts dat ze formeel bij hun dienstleiding protesteren. Men vergelijke dit met artikel III.1.5.1 van de NIP-code: ‘Als professioneel beroepsbeoefenaar is de psycholoog volledig verantwoordelijk voor zijn beroepsmatig handelen, ongeacht zijn verplichtingen jegens eventuele leidinggevenden. Voor zover van betekenis, zorgt de psycholoog er voor dat eenieder in zijn werkomgeving op de hoogte is van de eisen die de Beroepscode voor psychologen aan hem stelt en hij verzekert zich van de nodige vrijheid om te kunnen handelen naar die eisen.’

  3. In een eerder bericht heb ik geschreven over het rolconflict tussen professional en loyale werknemer (de affaire Giebels bij het Commanderij College). Een problematisch aspect van die casus was dat de protesterende docent zich niet ‘in the proper manner to the proper authorities’ richtte maar tot een wijder publiek.