Protocol sociale media (II)

/

Het College van Curatoren van het openbaar hoger onderwijs in de Amerikaanse staat Kansas heeft onlangs besloten dat leden van de academische en ondersteunende staf (m/v) geschorst of ontslagen kunnen worden als ze ongepast gebruik van sociale media maken. Het gaat om gebruik:
(a) waarbij de betrokkene direct aanzet tot geweld of tot andere rechtstreekse verstoring van de openbare orde;
(b) waarbij hij in het kader van de eigen functieuitoefening uitlatingen doet die in strijd zijn met de instellingsbelangen;
(c) waarbij hij op eigen gezag vertrouwelijke gegevens openbaart, in casu vertrouwelijke studentgegevens, vertrouwelijke medische gegevens, personeelsgegevens, persoonlijke financiële gegevens, of vertrouwelijke onderzoeksgegevens; of
(d) waarbij hij de gezagsuitoefening van hogergeplaatsten of de eendracht van collega’s schaadt; waarbij hij hechte werk­relaties die persoonlijke loyaliteit en wederzijds vertrouwen vereisen, ondermijnt; waarbij hij de eigen functieuitoefening belemmert; waarbij hij het ordentelijk functioneren van de instelling verstoort; of waarbij hij het vermogen van de instelling tot doelmatige vervulling van haar publieke functies anderszins aantast. Bij het beoordelen van de (on)gepastheid van uitlatingen ad (d) zal de instelling haar belang echter afwegen tegen het algemeen belang en de vrijheid van meningsuiting van de betrokkene. Verder zal zij rekening houden met de positie die hij binnen de instelling bekleedt en met de mate waarin hij de indruk wekt namens de instelling te spreken en de mate waarin hij haar daardoor in diskrediet brengt. Ook kan zij rekening houden met het eventuele feit dat hij de uitlatingen tijdens werkuren heeft gedaan en dat hij daarbij gebruik heeft gemaakt van voorzieningen van de instelling.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

6 reacties op “Protocol sociale media (II)”

  1. De ontwikkelingen gaan snel. Nadat ik de tekst van mijn blogbericht had opgesteld, bracht het College van Curatoren op oudjaarsdag een persbericht uit, waarin wordt aangekondigd dat er een werkgroep wordt gevormd om het protocol opnieuw te bekijken.
    Verder moet ik misschien nog iets meer toelichten waarom een onstuimig twitterbericht contra de NRA zoveel ophef veroorzaakt. Handhaving van de vrij wapenverkoop is een zeer controversieel politiek issue in de Verenigde Staten. Het houden en dragen van vuurwapens behoort tot de grondwettelijk gegarandeerde burgerrechten. Van de Republican kiezers staat 82% positief tegenover de machtige lobbyclub NRA en bij de Democrats is dat nog altijd 55%, rapporteert Wikipedia. Onderwijsinstellingen die zich publiekelijk tegen het gedachtengoed van de NRA keren, stellen dus hun aantrekkingskracht op actuele en potentiële studenten, opdrachtgevers en financiële sponsors in de waagschaal.

  2. Voor de liefhebber: Frank D. LoMonte (Inside HigherEd 2/1/2014) bekijkt het protocol in het licht van Amerikaanse juris­prudentie.

  3. Claire Potter (Chronicle HE 26/12/2013) bepleit dat professionals zich binnen hun beroepsorganisaties serieus gaan bezinnen op de vorm waarin (en de zelfbeheersing waarmee) professionals zich behoren uit te laten op het internet. Zij wil de bandeloosheid op internet dus bestrijden met zelfregulering door beroepsethiek.

  4. Op de jaarvergadering van de AAUP wordt bepleit dat de bewijslast wordt omgedraaid: de uitlatingen van personeelsleden op sociale media worden geacht à titre personnel te zijn, tenzij de instelling aannemelijk kan maken dat de betrokkene gesuggereerd heeft namens de instelling te spreken (Chronicle HE 13/6/2014).

  5. […] gedrag met bestuurlijke verbodsbepalingen te bestrijden. Zie ook eerdere blogberichten: 9/10/2014, 2/1/2014, 4/2/2013, 3/12/2012, 2/11/2010, […]

  6. […] EdWeek 1/4/2021). Zie ook: Protocol Sociale Media (13/12/2011), Protocol Sociale Media II (2/1/2014), Modelprotocol Sociale Media (Verus, maart […]