Quarantaine nekt scholieren en studenten

/

Op dinsdag 13 oktober komt het Kabinet met nieuwe, strengere maatregelen om het stijgende aantal coronabesmettingen terug te dringen. Vooral het aantal besmettingen onder jongeren baart zorgen. Ook hopen de deskundigen dat de introductie van de corona-app ertoe zal leiden dat men sneller in quarantaine gaat en zich laat testen. Maar de vraag is of het Kabinet er voldoende op be­dacht is welke implicaties de geldende gedragsregels hebben (zie tabel A).
Kijk bijvoorbeeld naar de situatie van middelbarescholieren en studenten. Ze zetten hun eigen belangen op het spel als ze braaf alle gedragsregels volgen. Men kan pas een beroep doen op hun maatschappelijke verantwoordelijkheidsbesef als de maatschappij daar van haar kant eigen zorgplichten tegenover stelt:
1. Zorg dat scholieren/studenten en hun huisgenoten zich kosteloos kunnen laten testen, ook al hebben ze zelf geen corona-achtige klachten, indien de duur van hun quarantaine zodoende bekort kan worden.
2. Zorg dat de door quarantaine gederfde arbeidsinkomsten van scholieren/studenten en hun huisgenoten vergoed worden.
3. Zorg binnen de onderwijsinstelling voor soepele registratie van quarantaineperioden en ziekteverlof van scholieren/studenten en zorg dat quarantaineperioden als geoorloofd verzuim wegens persoonlijke omstandigheden erkend worden.
4. Zorg binnen de onderwijsinstelling dat scholieren/studenten afstandsonderwijs krijgen gedurende hun quarantaine of ziekte. Denk ook aan scholieren/studenten die thuis moeten blijven omdat zijzelf (c.q. een huisgenoot) tot een risicogroep met onderliggende aan­doeningen behoren of omdat hun huisgenoot 70-plusser is.
5. Zorg binnen de onderwijsinstelling dat scholieren/studenten die in quarantaine of met ziekteverlof zijn geweest daarvan geen nadeel ondervinden en alle faciliteiten krijgen om de opgelopen studievertraging in te halen en verdere studievertraging te voor­komen (toegang tot toetsen en tentamens, inhaal onderwijs, herkansing van gemiste toetsen en tentamens, voor­koming van over­belasting, uitstel van reglementaire deadlines, erkenning van persoonlijke omstandigheden m.b.t. BSA).
6. Zorg bij gehele of gedeeltelijke lockdown van de onderwijsinstelling (en bij gehele of ge­deeltelijke vervanging van contact­onderwijs door afstandsonderwijs en onlinetentaminering) dat scholieren/studenten daarvan geen nadeel ondervinden en alle faciliteiten krijgen om opgelopen studievertraging in te halen en verdere studievertraging te voorkomen (toegang tot toetsen en tentamens, inhaalonderwijs, herkansing van gemiste toetsen en tentamens, voor­koming van overbelasting, uitstel van reglementaire deadlines, erkenning van persoonlijke omstandigheden m.b.t. BSA).
Zie ook: NRC 25/9/2020a, 25/9/2020b

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

9 reacties op “Quarantaine nekt scholieren en studenten”

 1. Disclaimer: het heeft me nogal wat moeite gekost om de geldende gedragsregels uit te pluizen en op papier te krijgen, en voor de juistheid van het resultaat (tabel A) durf ik mijn hand niet helemaal in het vuur te steken.

 2. De scholierenorganisatie Laks bericht op haar website dat alle vo-leerlingen die (milde of ernstige) corona-achtige klachten hebben, zich moeten laten testen, ook al zijn ze jonger dan 13 jaar en hebben ze alleen maar neusverkoudheid.
  Verder formuleert Laks een zevende mogelijke zorgplicht: 7. Zorg binnen de onderwijsinstelling dat de huidige eind­examen­leerlingen die vorig jaar schooljaar door corona-maatregelen achterstanden hebben opgelopen, kosteloos extra steun krijgen om die achterstanden in te lopen (voor zover ze die extra steun nodig hebben) en maak daartoe gebruik van de daartoe strekkende overheidssubsidie ten behoeve van onder andere het voortgezet onderwijs.
  UPDATE: Er is een subsidiepot waaruit inhaalprogramma’s voor álle leerlingen in het po, vo en mbo gefinancierd kunnen worden (nieuwsbericht OCW 8/10/2020).

 3. Susan Wichgers rapporteert over het malheur van besmettingen en quarantaines in Leidse studentenhuizen en over de voor­lich­tings­poster van de Plaatselijke Kamer van Verenigingen (Mare 7/10/2020). Ook de Groningse Universiteitskrant (13/10/2020) biedt een rapportage over quarantaine in studentenhuizen en woongebouwen voor studenten.
  In de gemeente Utrecht wordt gedacht over een oplossing (DUB 2/10/2020): 9. Zorg voor hotelaccomodatie waar bewoners van studentenhuizen kunnen uitzieken. Maar er wordt ten onrechte gesproken van ‘quarantainehotels’, want in wezen gaat het om isolatiehotels voor besmettelijke patiĆ«nten, zoals eertijds het Pesthuis aan de stadsbuitengracht in Utrecht. Hetzelfde geldt voor het ‘quarantainehotel’ voor asielzoekers in Haren (RTV-Noord 10/10/2020) en voor de berichtgeving over ‘quarantainehotels’ in winter­sport­gebieden (5/9/2020). In Thailand daarentegen heb je echte (en zeer prijzige) quarantainehotels: je mag dat land niet in voordat je daar 14 dagen klachtenvrij onder medische begeleiding gelogeerd hebt (14/8/2020).
  UPDATE 1: De Hogere Hotelschool in Den Haag/Amsterdam heeft oriënterende stappen gezet om er achter te komen hoe je hotels tijdelijk kan omvormen tot verpleeg- of isolatiehotels.
  UPDATE 2: Ook de NRC (14/10/2020) publiceerde een artikel over quarantaine en isolatie in studentenhuizen en -woongebouwen. En vergeet al die andere gebouwen niet, waar veel mensen opeengepakt zitten: verpleeg- en verzorgingshuizen, gevangenissen, huizen van bewaring, jeugdinrichtingen, kazernes, AZC’s et cetera.

 4. In Observant (23/9/2020) wordt van een achtste zorgplicht gerept: 8. Analoog aan de zorgplicht van werkgevers (loondoorbetaling in geval van ziekte of quarantaine ten gevolge van COVID-19), zou de rijksoverheid korting moeten bieden op het jaarlijkse collegegeldtarief (42 weken ad 51 euro) als studenten ten gevolge van COVID-19 studievertraging oplopen en dus door overmacht (quarantaine, ziekte, rigide studieprogrammering) langer collegegeld moeten betalen om hun diploma te halen.
  UPDATE 1: In dit rijtje (quarantaine, ziekte, rigide studieprogrammering) hoort natuurlijk ook het tekort aan stageplaatsen thuis.
  UPDATE 2: De ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland willen dat de werkgevers financieel door de rijksoverheid gecompenseerd worden voor het feit dat zij wettelijk verplicht zijn tot doorbetaling van loon als werknemers in quarantaine gaan conform de coronavoorschriften die door de rijksoverheid zijn uitgevaardigd (RTL Nieuws 26/9/2020).

 5. […] vorige blogbericht ging over de gevolgen van het coronabeleid voor scholieren en studenten. Maar het neoliberale […]

 6. De Onderwijsinspectie springt in de bres voor leerlingen en studenten:
  a) De ontwikkeling van toezicht op de kwaliteit van het afstandsonderwijs (nieuwsbericht 15/10/2020a).
  b) Instelling van het meldpunt Internet Schooldossier, waar po- en vo-scholen de eventuele tijdelijke sluiting van een school of vestiging vanwege het coronavirus moeten melden (nieuwsbericht 15/10/2020b). De Inspectie controleert of er adequate maatregelen zijn genomen om de continuïteit van het onderwijs te waarborgen.
  c) Ook mbo-instellingen moeten eventuele sluitingen van scholen of locaties melden, met opgave van de maatregelen die zijn/worden genomen om het onderwijs te continueren (nieuwsbericht 15/10/2020c).

 7. […] vermeld ik de na­volgende onderzoeksuitkomsten. Ik gebruik daarbij de nummering die ik in mijn eerste blogbericht (tabel A) gehanteerd heb. b) Van degenen die milde corona-achtige klachten hebben, gaat 68% niet in […]

 8. Het Kabinet heeft per 1 december de quarantaineregels versoepeld. Lees in tabel A in regel h), tweede kolom: ga gedurende vijf dagen in quarantaine, gerekend vanaf het nauwe contact, en laat je op de zesde dag testen. Als de uitslag van de test negatief is, mag je gaan en staan waar je wilt. Dit betekent tevens een versoepeling van regel a), want je mag je in dat geval dus laten testen zonder dat je klachten hebt.
  Ik begrijp overigens dat de definitie van ‘nauw contact’ ruimer is geworden: van nauw contact is tevens sprake als je kortstondig (korter dan 15 minuten) door een positief geteste in je gezicht wordt gehoest of geniest.

 9. Ad zorgplicht #5 (en NRC 25/9/2020b): Minister Slob heeft Kamervragen van de PvdA beantwoord (19/11/2020). Ze gingen over het mislopen van schooltentamens door thuisblijven vanwege coronaklachten of voorgeschreven quarantaine. Volgens hem heeft de school een inspanningsverplichting (dus geen resultaatsverplichting) om te zorgen dat een gemist tentamen kan worden ingehaald, maar staat het de school vrij om die inhaalgelegenheid in mindering te brengen op het reguliere aantal toegestane herkansingen. Dit bureaucratische antwoord strookt niet met het kabinetsbeleid om scholieren met klem aan te moedigen geen inbreuk te maken op de coronavoorschriften inzake isolatie en quarantaine.