Realistisch rekenen: alleen voor bollebozen?

/

De commissie Lenstra (KNAW) heeft onlangs een studie gerapporteerd over de effectiviteit van Realistisch Rekenonderwijs (RR) in vergelijking met Traditioneel Rekenonderwijs (TR). De uitslag is onbeslist. Dat komt vermoedelijk doordat RR hogere eisen aan de bekwaamheden van de leerkracht stelt (p.26-28). Het valt dus moeilijk te achterhalen of slechte RR-uitkomsten aan de gekozen didactiek zelf liggen of aan tekortschietende uitvoering door de leerkracht.
Vergelijking van RR en TR is bovendien moeilijk omdat de TR-didactiek de laatste decennia in Nederland in onbruik is geraakt. Dat is niet verwonderlijk, want de kerndoelen van het basisonderwijs zijn tegenwoordig op de RR-didactiek afgestemd. Maar zijn die doelen in intellectueel opzicht niet te hoog gegrepen? Leerlingen krijgen realistische (context-rijke) sommen voorgeschoteld, die niet alleen rekenvaardigheid maar ook inzicht en bekwaamheid in probleemoplossen vereisen. Want dat is het soort opgaven dat hun op de CITO-eindtoets te wachten staat. De commissie beveelt dan ook aan, de CITO-toets evenwichtiger samen te stellen, zodat deze meer opgaven omvat waarin uitsluitend basale rekenvaardigheid getoetst wordt (p.81). Het ministerie heeft inmiddels een beleidsreactie op het commissierapport uitgebracht, maar op deze aanbeveling gaat OCW niet in.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.