Rights Respecting Schools

/

UNICEF, het Kinderfonds van de Verenigde Naties, zet zich in voor de rechten van minderjarigen, die zijn neergelegd in het internationale Kinderrechtenverdrag. De Britse afdeling van het Kinderfonds heeft daartoe een bijzonder actieplan gekozen. Zij verleent aan scholen een keurmerk: de Rights Respecting Schools Award. Deze scho­len verplichten zich in hun curriculum veel aandacht te schenken aan mensenrech­ten­educatie. Maar dat niet alleen: ze verplichten zich tevens het Kinderrechtenverdrag te respecteren en een rechtsveilige schoolcultuur tot stand te brengen. Dat is een hoge ambitie. De rechtsveiligheid van deze scholen is, denk ik, op vier pijlers gebouwd:
a) de schoolleiding en de docenten handelen wetsgetrouw: ze respecteren de wet- en regelgeving die op hun verhouding tot leerlingen en ouders van toepassing is;
b) de schoolleiding en de docenten maken geen misbruik van hun machtspositie jegens leerlingen en onthouden zich van onnodige leeftijdsdiscriminatie. In hun bejegening van leerlingen laten ze zich dus inspireren door de wet- en regelgeving die op de verhoudingen tussen volwassenen van toepassing is, althans voor zover dat in het belang van de leerling is;
c) de schoolleiding en de docenten laten zich door ethische uitgangspunten leiden: ze houden zich jegens leerlingen aan de ethische verplichtingen die voortvloeien uit hun professionele beroepsethiek en uit de grondrechten die gecodificeerd zijn in het Kinderrechtenverdrag;
d) de verhoudingen binnen de school worden gemodelleerd als ware de school een democratische rechtsstaat, waarbij de schoolleiding samen met de docenten als verantwoordelijke overheid en de leerlingen als mondige, verantwoordelijke burgers opereren.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Rights Respecting Schools”

  1. In mijn cursieve introductietekst noemde ik vier pijlers van een rechtsveilige school, maar ik vergat de centrale pijler van een Rights Respecting School: kinderen worden gedegen voorgelicht over hun grondrechten. Of meer in het algemeen:
    e) docenten en leerlingen worden actief voorgelicht over hun wederzijdse rechten, plichten en verantwoordelijkheden.

  2. […] wijdde onlangs een beschouwing aan de Rights Respecting School. Dat is een Veilige School die veel waarde hecht aan de rechtsveiligheid van haar leerlingen of […]

  3. […] heeft hij zijn afschuw verwoord. Tag: Rechtsveilige school (Onderwijsethiek 11/1/2010, 18/8/2010, 15/2/2011, […]