Schoolcontract

/

Het CDA wil bevorderen dat ouders en scholen zich binden aan een lokaal ‘schoolcontract’ waarin de wederzijdse verplichtingen en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. Dat staat in haar Verkiezingsprogramma 2010: ‘Het schoolcontract is een goed instrument om fatsoenlijk gedrag van ouders en kinderen jegens de school en medeleerlingen te bevorderen en de school te committeren aan goed onderwijs. Ouders en kinderen verbinden zich aan een aantal afspraken: op school wordt Nederlands gesproken, zij gaan verzuim en spijbelen tegen, en zij doen actief mee aan regelmatige oudergesprekken.’ Volgens CDA-coryfee Marja van Bijsterveldt zou de school zich kunnen verplichten leerlingen bij lesuitval goed op te vangen en de ouders per omgaande voor te lichten over schoolverzuim van hun kinderen, evenals over inspectierapporten e.d. (CDA en CNVO 31/5/2010). En van de ouders zou bij­voorbeeld mogen worden verwacht dat ze thuis Nederlands spreken en dat ze op school hand- en spandiensten verlenen. Het CDA spreekt zich overigens niet uit over de juridische status van het schoolcontract: zijn ouders verplicht het contract te onderschrij­ven en worden ze ter verantwoording geroepen en aangepakt als ze er met de pet naar gooien? Maar ook het benoemen van morele verantwoordelijkheden kan al helpen, aldus Van Bijsterveldt, om te onderstrepen dat de ouders deelgenoot zijn in de schoolgemeenschap en dat ze zich samen met de school moeten inzetten voor de opvoeding van hun kinderen.
Tags: ouderbetrokkenheid, oudercontract, engagementsverklaring.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

5 reacties op “Schoolcontract”

  1. ‘Op school wordt [door ouders en kinderen] Nederlands gesproken”, zo luidt een van de afspraken die het CDA in het schoolcontract wil opnemen. Ook door Friezen op een basisschool in Sneek? En ook door ingezetenen van de Europese Gemeenschap, die het recht hebben zich (tijdelijk dan wel permanent) in elk van de EG-landen te vestigen en die als Nederlandse ingezetene verplicht zijn hun kinderen naar school te sturen? En moeten de desbetreffende ouders dus een Nederlandstalig schoolcontract tekenen dat ze niet kunnen lezen en begrijpen? En hoe zit het met expats uit Niet-Westerse landen die zich tijdelijk in Nederland hebben gevestigd? Zou het CDA het redelijk vinden als een Nederlandse lasser die zich tijdelijk met zijn gezin in China vestigt, zich zou moeten verplichten op de Chinese ouderavonden Chinees te spreken? In de Nederlandse landspolitiek heeft men de mond vol van internationalisering en in het hoger onderwijs ziet men er geen been in om Engelstalige opleidingen aan te bieden. Maar wee de ouders, aldus het CDA, die op de school van hun kinderen geen Nederlands spreken …

  2. De christelijke Besturenraad formuleerde 26/8/2010 een standpunt.

  3. Met ingang van het schooljaar 2010/2011 moeten de ouders van Vlaamse basisschoolleerlingen een (niet-bindende) Engagementsverklaring onderschrijven, die door de school is opgesteld. Het Platform van Solidaire Scholen heeft zich op 21/9/2010 in een kritische verklaring uitgesproken tegen de ideeën van minister Pascal Smet over zo’n schoolcontract. Het Platform is oorspronkelijk opgericht om ontwikkelingssamenwerking te bevorderen.

  4. […] te begeleiden. Maar het is dus niet uitgesloten dat het contract inmiddels herzien is. Tags: schoolcontract, oudercontract, ouder-schoolcontract, […]

  5. De link naar Aisha Sultan werkt niet meer. Hier is een betere. Tevens neem ik de gelegenheid te baat melding te maken van het onlangs verschenen SCP-rapport Samen Scholen, over ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in het PO, VO en MBO.