Scriptiebegeleiders op stukloon (III)

/

Willem van Boom, hoogleraar Privaatrecht in Leiden, berichtte op Twitter (14/11/2020) dat zijn instituut, wat het begeleiden van scripties betreft, momenteel overbelast wordt en dat men daarom een wervingsactie onder alumni en oud-collega’s is gestart om deze personele nood te lenigen. Zijn hooggeleerde collega Koen Caminada lichtte toe dat er voor de begeleiding van een bache­lor­scriptie (inclusief tweede lezing en administratieve afhandeling ervan) tien uren staat, wat dan ongeveer 570 euro per scriptie oplevert. Ik begrijp daaruit dat Leidse scriptie­begeleiders tevens als mede-examinator (tweede beoordelaar) fungeren.
In een volgende tweet (15/11/2020) bevestigde Van Boom dat de beoogde externe scriptie­begeleiders gewoon betaald worden voor hun ‘eenmalige arbeidsintensieve scriptiebegelei­ding’. Wat moet dat betekenen? Moeten we daaruit opmaken dat ze op stukloon betaald worden: dus dat er niet zal worden uitbetaald tenzij ze samen met de eerste beoordelaar tot de conclusie zijn gekomen dat de beoordeelde scriptie van voldoende kwaliteit is?
Daarmee zou de onafhankelijkheid van de externe scriptiebegeleiders (annex tweede beoor­delaars) ernstig worden ondermijnd. Om hun honorarium te toucheren moeten ze tot alle prijs voorkomen dat de student een ondermaatse scriptie aflevert en dat de eerste beoordelaar niet akkoord gaat met het geven van een genadezesje. In gewoon Nederlands heet dat on­toelaatbare belangen­verstrengeling.
De Leidse rector Carel Stolker (14/11/2020, 15/11/2020), die voorheen eveneens een leerstoel Privaatrecht bekleedde, toonde zich zeer positief tegenover dergelijke wervingsacties. Datzelfde geldt voor de Maastrichtse rector Rianne Letschert (14/11/2020). Maar zij verkeerden aan­vankelijk in de veronderstelling dat het om de werving van onbetaalde vrijwilligers gaat. In dat geval rest nog altijd de vraag, hoe door de faculteit gewaarborgd kan worden dat die vrij­willigers hun begeleidings- en beoordelingstaken competent, integer en conform de lokale richtlijnen zullen vervullen.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Scriptiebegeleiders op stukloon (III)”

  1. In Mare (17/11/2020) dient Van Boom de critici van repliek, maar op het integriteitsprobleem (belangenverstrengeling) gaat hij niet in.
    Naschrift: bovendien mis ik een beschouwing over de haalbaarheid van deze wervingsactie. Tegenwoordig moet je minstens een stage van 12 maanden bij de Romeinse Inquisitie hebben gelopen, voordat je de fijne kneepjes van de digitale plagiaatdetectie en gewetenloze tuchtrechtelijke procesvoering onder de knie hebt.

  2. Frank Futselaar (SP) heeft Kamervragen gesteld over deze kwestie en deze zijn inmiddels door de minister beantwoord (15/12/2020). Zij heeft navraag gedaan bij de Universiteit Leiden en op basis daarvan kan ze het volgende mededelen. Er worden oud-collega’s en vakgenoten geworven voor het begeleiden en beoordelen van bachelorscripties. Ze krijgen daartoe een tijdelijke aanstelling als docent en worden overeenkomstig betaald. Elke scriptie wordt beoordeeld door twee medewerkers, waarvan altijd één vast staflid van de faculteit. Een beoordeling kan alleen worden gedaan door wie daartoe door de examencommissie als examenbevoegd is aangewezen. Dit geldt ook voor de beoordelingen door tijdelijke oud-collega’s en vakgenoten.
    We kunnen daaruit dus opmaken dat het niet om onbetaalde vrijwilligers maar om betaalde krachten gaat, dat ze niet (zoals ik vreesde) op stukloon worden betaald, dat elke scriptie door twee beoordelaars (waaronder een lid van de vaste staf) wordt beoordeeld, en dat zij beiden examenbevoegd moeten zijn. Geïmpliceerd is dat de examencommissie erop toeziet dat ze beiden de bekwaamheden hebben die nodig zijn om de desbetreffende bachelorscriptie te beoordelen, en wel naar de kwaliteitscrteria die binnen de desbetreffende opleiding gelden.