Sociaal-emotionele ontwikkeling (II)

/

Basisscholen hebben als wettelijke taak bij te dragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun leerlingen. De Gemeente Amsterdam wil dat leerlingen in dat kader gescreend worden op mogelijk boefjesgedrag. Daartoe moeten scholen in groep 5 de SDQ-vragenlijst afnemen (Strenghts and Difficulties Questionnaire) om te achterhalen of leerlingen tekortschieten in altruïs­tisch (prosociaal) handelen. Als ze daarop slecht scoren en bovendien lage CITO-cijfers halen, worden ze nader onder de loep genomen met het nieuw te ontwikkelen Instrument Sociaal Aanpassingsvermogen, dat door de leerkracht wordt ingevuld. Leer­lingen die daarop eveneens laag scoren, worden aan een intelligentie­test onderworpen om na te gaan of ze soms een laag IQ hebben (tussen 71 en 85). Mocht dat het geval zijn, dan krijgen ze het label LVB opgeplakt: ‘lichte verstandelijke beperking, in combinatie met een gebrekkig sociaal aanpassingsvermogen en bijkomende medische en/of psychiatrische problemen’. Op die manier hoopt men een specifieke categorie zorgleerlingen te identificeren die een verhoogd risico lopen hinderlijk of zelfs delinquent gedrag te ontwikkelen.
Het voordeel van deze screeningsprocedure is dat men slechts een beperkt aantal low-achievers aan een intelligentietest hoeft te onderwerpen. Dat werkt kostenbesparend. Maar het nadeel is volgens mij dat er een grote groep low-achievers buiten beeld blijft: men komt niet te weten of hun lage CITO-cijfers aan een laag IQ te wijten zijn. Het grootste probleem ligt evenwel op het gebied van de privacy. Worden er voldoende garanties geschapen dat de LVB-gegevens uitsluitend binnen schoolverband gebruikt worden om de sociaal-emotionele ontwikkeling van die leerlingen te bevorderen? Hoe wordt voorkomen dat die gegevens via het Zorgadviesteam in verkeerde handen komen, bijvoorbeeld van de politiële en justitiële autoriteiten? Vergeet niet: er is nog niet vastgesteld of deze potentiële boefjes zich daadwerkelijk aan grensoverschrijdend gedrag schuldig maken.
Bron: Persbericht UvA (15/8/2012): Studie naar jeugd in het basisonderwijs met licht verstandelijke beperking.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.