Stagediscriminatie in het mbo

/

Mbo-studenten blijken bij het zoeken naar een stageplaats een fiks risico te lopen om te worden gediscrimineerd vanwege hun huidskleur, godsdienst of etnische familieachtergrond. Minister Bussemaker oordeelt in een nieuws­bericht van haar departement (23/9/2016) dat die stage­discriminatie actief moet worden bestreden. Het dagblad Metro (23/9/2016) bericht dat getals­matig vooral gehoofddoekte meisjes, Marokkaans-Nederlandse jongens en alleen­staande moeders tot de risicogroepen behoren.
Zoals uit Kamerbrieven blijkt (31/3/2015; 30/11/2015), werkt OCW (Onder­wijs) sinds 2015 intensief samen met SZW (Werk­gelegenheid) in een project om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. Na voorbereidend ambassa­deurs­werk van Mirjam Sterk (2013-2015) ging een Programmateam Aanpak Jeugdwerkloosheid aan de slag. Zo is vorig jaar in de Citydeal, een convenant met partners uit de gemeenten Den Haag, Amsterdam, Eindhoven, Leeuwarden en Zaanstad, afgesproken dat zij prioriteit zullen geven aan de bestrijding van jeugdwerkloosheid onder jongeren met een migranten­achtergrond en dat ze zodoende als proeftuin kunnen fungeren op dit beleidsgebied.
Ook is vorig jaar een opdracht tot een oriënterend onderzoek uitgezet bij het Kennisplatform Integratie & Samen­leving (een door SZW gefinancierd joint venture van het Verwey-Jonkers Instituut en Movisie). Het richtte zich op discriminatie van mbo-studenten bij de toegang tot de stagemarkt, wat tot twee publicaties heeft geleid (27/1/2016; 17/3/2016). Gezien de be­vindingen van de onderzoekers gaf het Programmateam opdracht tot een vervolgproject om een toolbox voor mbo-scholen te ontwikkelen met behulp waarvan ze stage­discriminatie kunnen bestrijden. Ook de brancheorganisatie van uitzend­bureaus was bij dit project betrokken (ABU 15/9/2016). De toolbox is inmiddels opgeleverd, benevens een discussieverslag. De toolbox zal nu getest worden in de vijf gemeenten van de Citydeal. Verder gaat het Programmateam met mbo-scholen in gesprek over de aanpak van stagediscriminatie.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Stagediscriminatie in het mbo”

  1. Gisteren kwam ook nog een Kamerbrief van minister Bussemaker nagedruppeld.