Stagnerende instroom in het
hoger onderwijs: negen hypothesen

/

De instroom van studenten in het hoger onderwijs stagneert, waarbij vooral de kwetsbare doelgroepen afhaken (Science Guide 18/4/2016). Welke factoren kunnen daaraan debet zijn?

 1. Stagneert de doorstroom van mbo naar hbo, doordat de arbeidsmarkt voor mbo’ers aantrekt?
 2. Idem, door de verhoogde toegangseisen van hbo-opleidingen (waaronder de pabo’s)?
 3. Idem, door de invoering van veeleisende doorstroomtrajecten binnen het mbo?
 4. Worden aspirant-studenten afgeschrikt door de kosten (geen basisbeurs, hoog collegegeld)?
 5. Idem, door de steeds strengere selectie en hogere voortgangseisen tijdens en na de propedeuse?
 6. Idem, door het ontbreken van mogelijkheden om studie en betaald werk te combineren?
 7. Idem, door de vroege aanmelddatum (1 mei, nog voordat de eindexamen­uitslag binnen is)?
 8. Idem, door de zelfselectieprocedure (matching) tussen 1 mei en 1 sep­tember?
 9. Gingen in 2014/15 extra veel mensen studeren teneinde de basisbeurs nog te toucheren?
Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Stagnerende instroom in het
hoger onderwijs: negen hypothesen”

 1. Toen ik dit blogbericht gisteravond (maandag 18/4/2016) schreef, beschikte ik nog niet over de Eerste Monitorrapportage Studie­voorschot, die de minister gisteren, samen met een lijvige aanbiedingsbrief, naar het Parlement heeft gestuurd en die vandaag door het ministerie gepubliceerd is.
  De volledige titel van de onderzoeksrapportage van Anja van den Broek et al. (ResearchNed) luidt: Monitor Beleidsmaatregelen 2015. Subtitel: Studiekeuze, studiegedrag en leengedrag in relatie tot beleidsmaatregelen in het hoger onderwijs, 2006-2015.

 2. Volgens minister Bussemaker wordt de daling van de instroom deels ook door de demografie veroorzaakt (DUB 19/4/2016). Ik weet niet wat ze daarmee bedoelt. Is dat een tiende hypothese: de daling van de instroom wordt veroorzaakt door verandering van de bevolkingssamenstelling?

 3. Volgens de Kinderombudsman moet de studiefinanciering voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen verbeterd worden (Nationale Onderwijsgids 10/5/2016).