Strafkorting voor taalfouten?

/

Op derde Paasdag beslist de Tweede Kamer over wetsontwerp 32290 waarin de referentieniveaus voor Taal en Rekenen in het Nederlandse onderwijs geregeld worden. CDA en SP hebben een motie ingediend waarin de regering wordt opgeroepen te bevorderen dat correcte spelling en grammatica op enigerlei wijze meetellen in de beoordeling van elk onderdeel van het centraal eindexamen. Eerder had de Staatssecretaris de Vaste Kamercommissie in een nota laten weten dat zij daar niet voor voelt, maar dat zij het goed denkbaar acht dat scholen in het schoolexamen bij de beoordeling van de prestaties in andere vakken taalfouten meenemen. Dat kan dan leiden tot lagere cijfers voor het schoolexamen, hetzij voor het desbetreffende vak dan wel voor het vak Nederlands. Zij laat het aan de scholen over om hier­omtrent in het kader van hun taalbeleid een lijn te ontwikkelen.
Op 1 april jongstleden zette NRC-Handelsblad dit Haagse nieuws in de krant, en dat vormde het startschot voor een lezersdiscussie. Sommige lezers reageerden vol ongeloof: is dit soms een aprilmop? Op de lerarenwebsite van Beter Onderwijs Nederland kon men de humor van deze NRC-grap ook wel inzien. Totdat men doorkreeg dat het de Haagse politici ernst is. Waarom zijn deze Haagse idee├źn verwerpelijk?
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

9 reacties op “Strafkorting voor taalfouten?”

 1. Ben Wilbrink heeft inmiddels op de BON-site (a, b) zijn argumenten tegen de CDA/SP-motie samengevat, vooral met betrekking tot het toepassen van strafkortingen op de cijfers voor de examenvakken (andere dan het vak Nederlands).
  1. Strafkortingen kunnen pas na een jarenlange overgangstermijn worden ingevoerd, want leerlingen moeten gelegenheid krijgen zich op de hogere exameneisen op het gebied van schriftelijke taalbeheersing Nederlands voor te bereiden [wh: en de risico’s van strafkortingen te ondervangen].
  2. Strafkortingen kunnen slechts worden ingevoerd op voorwaarde dat behoorlijke beoordeling gegarandeerd is, d.w.z.:
  2.1 dat de schriftelijke taalbeheersing Nederlands beoordeeld wordt door een bevoegde examinator (een neerlandicus dus); en
  2.2 dat het examen van het desbetreffende vak zodanig is ingericht dat de schriftelijke taalbeheersing Nederlands adequaat getoetst kan worden.
  3. Strafkortingen mogen niet worden ingevoerd omdat de informatieve waarde van de afzonderlijke examencijfers daardoor wordt uitgehold: het examencijfer moet een zuivere indicator zijn van de mate waarin de kandidaat het desbetreffende vak beheerst.
  4. Zie 5.1.
  5. Strafkortingen moeten liever niet worden ingevoerd omdat het aantal beroepszaken tegen negatieve examenbeslissingen ten gevolge daarvan exponentieel zal stijgen, wat de examenorganisatie zal ontwrichten. In dit verband denke men bijvoorbeeld aan de volgende vermeende onrechtvaardigheden:
  5.1 ten gevolge van de toetsing op schriftelijke taalbeheersing Nederlands kon ik me (gezien mijn relatief slechte schriftelijke beheersing van het Nederlands) niet ten volle op de vakinhoud concentreren, zodat ik niet optimaal heb kunnen demonstreren in hoeverre ik dit vak (Biologie) beheers; met de aangeboden tentamensituatie heeft men inbreuk gemaakt op het gelijkheidsbeginsel ten gunste van medekandidaten die beter zijn in de schriftelijke beheersing van het Nederlands;
  5.2 uit alles blijkt dat er bij de beoordeling van mijn schriftelijke taalbeheersing Nederlands naar willekeur tewerk is gegaan en dat er geen vast beoordelingsvoorschrift gehanteerd is [c.f. punt 2.2]: de beslissingen tot het opleggen van een strafkorting voldoen dus niet aan de eisen van zorgvuldigheid, ze zijn veeleer een soort tombola.
  5.3 ten gevolge van de strafkorting geeft het toegekende cijfer niet weer in hoeverre ik dit vak (Biologie) beheers [c.f. punt 3].

 2. Als ik het goed begrijp, kun je de stemmingen (en de stemverklaringen bij motie 32290 nr.14) vanmiddag live volgen, na het wekelijkse vragenuur (dus ergens tussen 14:00 en 15:30 uur). Of zou de motie alsnog worden ingetrokken?
  UPDATE: Op verzoek van de indieners is de motie aangehouden (dus vandaag niet in stemming gebracht); maar het wetsontwerp zelf is aangenomen en wordt nu doorgeleid naar de Eerste Kamer.
  UPDATE: Op 13 april heeft de Kamer een gewijzigde versie van de motie in stemming gebracht en aangenomen. De hoofdzin van de aangenomen motie luidt: De Kamer (…) verzoekt de regering, te onderzoeken in hoeverre correcte spelling en grammatica op enigerlei wijze kunnen meetellen in de beoordeling van elk centraal eindexamenonderdeel en de Kamer daarover te informeren (…).

 3. NRC-Handelsblad (6/4/2010) hekelt in zijn hoofdartikel het zero-tolerancebeleid dat de indieners van de motie met betrekking tot de eindexamens voorstaan.

 4. Hoe zou de argumentatie kunnen luiden in het licht van de professionele beroepsethiek van een examinator Aardrijkskunde of Biologie?
  a) Ik reken het tot mijn taak bij het afnemen van examens optimale afnamecondities te scheppen, waarin de kandidaten kunnen demonstreren in hoeverre zij aan de exameneisen van mijn vak voldoen; ik weiger dus mee te werken aan het scheppen van examencondities waarin kandidaten worden gekweld door hitte, koude, lawaai of door eisen die vreemd zijn aan mijn vak.
  b) Op grond van het gelijkheidsbeginsel, reken ik het tot mijn taak bij het afnemen van examens eerlijke afname­condities te scheppen waarin factoren die sommige kandidaten oneigenlijk bevoordelen, zoveel mogelijk zijn uitgeschakeld; ik weiger dus mee te werken aan het scheppen van afnamecondities waarin kandidaten die gehinderd worden door lage schriftelijke taalbeheersing Nederlands bij de afname van mijn examenvak onder druk worden gezet.
  c) Ik weiger beoordelingstaken uit te voeren waarin de beoordelingscriteria onvoldoende gespecificeerd worden, waarin ik naar eigen willekeur moet opereren en waarin dus de intersubjectieve betrouwbaarheid binnen een panel van honderd beoordelaars uit den lande uiterst klein is (grote verschillen in hun beoordeling en becijfering).
  d) Ik weiger taken (in casu beoordelingstaken) uit te voeren waarvoor ik onvoldoende gekwalificeerd ben, althans als ik daarmee het belang van leerlingen (in casu examenkandidaten) kan schaden.
  e) Ik behoor examenwerk zonder aanzien des persoons te beoordelen en becijferen; ik weiger dus bij mijn becijfering van examenwerk factoren mee te wegen die geen betrekking hebben op de mate waarin de kandidaat aan de examen­eisen van mijn vak voldoet.
  f) Ik weiger mee te doen aan een onderwijs- en examenbestel dat relatieve onbekwaamheid op het gebied van schriftelijke taalbeheersing Nederlands veel strenger straft dan relatieve onbekwaamheid op het gebied van Rekenen en Wiskunde. Eenzijdig begaafde ‘bètakandidaten’ (en kandidaten van wie het Nederlands niet de moedertaal is) mogen niet overmatig gediscrimineerd worden ten opzichte van eenzijdig begaafde ‘alfakandidaten’ (en kandidaten van wie het Nederlands de moedertaal is).

 5. In de eerste alinea’s van mijn blogbericht verwees ik naar een BON-discussie over strafkortingen. Inmiddels is daar sinds 26/4/2010 een tweede discussie aan de gang over de techniek (en ethiek?) van het toetsen: in hoeverre moet je ernaar streven bij het toetsen en bij het beoordelen van een toetsprestatie factoren uit te schakelen die buiten het primaire toetsdoel liggen? Bijvoorbeeld verbale intelligentie (van te groot belang bij het interpreteren van mc-toetsopgaven in welk vak dan ook). Of bijvoorbeeld rekenvaardigheid bij het oplossen van natuurkundige tentamenopgaven.

 6. In Examens, het Tijdschrift voor de Toetspraktijk (september 2010), zette Ben Wilbrink c.s. de puntjes op de i.

 7. In een kamerbrief (7/6/2011 p.10-11) bericht OCW dat Nederlandse taalfouten in CSE-vakken (andere dan Nederlands) niet zullen worden meegeteld bij het berekenen van de CSE-cijfers. Verwezen worden naar de bijlagen 4 en 5 van de kamerbrief.

 8. De Leidse Rechtenfaculteit is van plan haar studenten bij sommige propedeusetentamens een strafkorting te geven voor taal- en spelfouten (Mare 5/4/2012).

 9. […] gekomen? Bron: Trajectum (14/1/2014 p.17) Zie ook mijn eerdere bloberichten: 29/1/2008, 13/6/2008, 5/4/2010, 3/7/2010, 26/10/2010, 29/12/2010, 27/3/2012, 30/4/2012, 7/9/2012, […]