Strategische agenda hoger onderwijs

/

Op 23 november bracht minister Plasterk de Strategische Agenda Hoger Onderwijs uit: de voorzet tot het vierjaarlijkse Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan. Op 14 de­cem­ber publiceerde hij vervolgens het officiële concept-HOOP 2008 (deel 1, 2 en 3), onder de titel Het Hoogste Goed. Maar een paar dagen eerder discussieerde hij daarover met de Vaste Kamercommissie Onderwijs (10/12/2007). Het stenografisch verslag van deze bijeenkomst biedt een kijkje in de politieke keuken.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Strategische agenda hoger onderwijs”

  1. Vertraagde studenten worden dubbel gepakt: door de rijksoverheid met een hoog jaarlijks collegegeld en door de faculteit met een soort ‘boete’ die nog meer studievertraging veroorzaakt. Hier volgt nog een nieuw voorbeeld. In navolging van Leiden en Maastricht, wil de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht de regel invoeren dat studenten binnen twee jaar alle eerstejaarsvakken moeten hebben gehaald (Ublad 39:14, 20/12/2007). Ze worden dus met sancties geconfronteerd, ook al hebben ze inmiddels al veel tweede- of zelfs derdejaarsvakken gehaald. De aard van de sancties wordt in het Ublad niet vermeld. Volgens de huidige wetgeving mogen studenten uitsluitend na afloop van het eerste cursusjaar worden weggestuurd. Door de Utrechtse rechtenfaculteit wordt die wettelijke BSA-regeling inderdaad toegepast. Daarmee worden de ongeschikte studenten weggeselecteerd en daar is niks mis mee. Maar de faculteit gaat nu ook de ouderejaarsstudenten aanpakken, die niet door het BSA zijn getroffen. Dat is volstrekt in strijd met de bedoelingen van de wetgever.

  2. […] In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Plasterk dat het hoger onderwijs ernaar moet streven de rendementscijfers van allochtone studenten op hetzelfde niveau te krijgen als die van autochtone studenten. Aanleiding is het rapport Aandacht voor allochtone studenten van de Onderwijsinspectie. Volgens mij is deze beleidsdoelstelling te hoog gegrepen, althans zolang immigranten­kinderen langere leerwegen bewandelen (via VMBO naar HAVO of MBO, via MBO naar HBO, via HBO naar W.O.). Minister Plasterk gaat voorbij aan de onderwijsvariant van het Peter Principle: in een hiërarchisch opgebouwd onderwijsbestel zullen ambitieuze studenten netzolang doorstromen naar een naast-hogere opleiding totdat zij terecht zijn gekomen in een opleiding waarvoor ze ongeschikt zijn. Iemand voor wie verdere studie in het hoger onderwijs bij nader inzien niet zo geschikt is, doet er beter aan die opleiding ongediplomeerd te verlaten. En voor degene die al een arbeidsmarkt­kwalificerend MBO4- of HBO-diploma op zak heeft, is dat niet zo problematisch. Maar wat de geschikte allochtone studenten betreft, zou meer aandacht voor taal­achterstanden veel helpen, evenals een ruimer aanbod van deeltijdopleidingen en ruimhartige studiebeurzen voor armlastige honoursstudenten. […]