Studenten in de tang genomen

/

De universiteiten en hogescholen gaan per 1/9/2013 experimenteren met harde maatregelen om studievertraging in de bacheloropleiding te bestrijden. De minister wil faculteiten toestaan een harde knip tussen de cursusjaren in te voeren, reeds behaalde studiepunten van vertraagde studenten te vernietigen, of hen zelfs met een soort ‘bindend studieadvies’ uit de opleiding te verwijderen. Dat staat in een experimenteerbesluit dat de minister op 12/3/2013 in concept gepubliceerd heeft.
Tot nu toe vormde het propedeutische cursusjaar de enige hobbel voor studenten. Ze konden op grond van studieongeschiktheid worden verwijderd als hun studietempo niet hoog genoeg was. Eventueel kon men hen bovendien met een wachttijd straffen door te bepalen dat ze alle 60 propedeutische studiepunten moesten hebben behaald voordat ze naar het tweede cursusjaar konden doorstromen.
Maar in het ministeriële besluit wordt nu uitdrukkelijk vastgelegd dat faculteiten tevens de geldigheidsduur van behaalde tentamens mogen beperken om vertraagde studenten onder druk te zetten. Hiermee wordt een wanpraktijk gelegaliseerd die tot nu toe slechts oogluikend door het ministerie werd toegelaten. Het opent voor faculteiten tevens de mogelijkheid om een leerstofjaarklassensysteem in te voeren: wie in tempo achterblijft, moet het cursusjaar doubleren. En los daarvan krijgen faculteiten, zoals gezegd, de mogelijkheid ouderejaarsstudenten op grond van hun lage studietempo met een Judicium Abeundi uit de opleiding te verwijderen.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

4 reacties op “Studenten in de tang genomen”

  1. Wat voor regels zijn er tot nu toe zoal in omloop wat de geldigheidsduur van tentamens betreft? Zie hier twee OER-artikelen uit de Radboud Universiteit:
    43:1 Tentamens in de bacheloropleiding, die met goed gevolg zijn afgelegd, gelden niet langer als vrijstellend voor het bachelorexamen na verloop van vier jaren nadat de student voor het eerst in de propedeuse is ingeschreven, indien binnen deze termijn niet het propedeutisch examen en alle tentamens, essays en praktische vaardigheden behorende bij het B2-jaar en het B3-jaar van de bacheloropleiding zijn behaald. [OER 2012/2013 Rechtsgeleerdheid]
    6.2:1 Alle postpropedeutische tentamens van de bacheloropleiding die met goed gevolg zijn afgelegd verliezen (….) hun geldigheid na verloop van vijf jaren nadat de student zich voor de propedeutische fase van de bacheloropleiding heeft ingeschreven, indien binnen deze termijn het bachelorexamen niet met goed gevolg is afgelegd. [OER 2012/13 Managementwetenschappen]

  2. Op Science Guide (18/3/2013) bepleit Pieter Cornelissen (programmadirecteur Leven Lang Leren van de Hogeschool Utrecht) dat OCW nu met spoed duidelijkheid schept over de toekomst van het deeltijdonderwijs.
    Postscriptum: Het Hoger Onderwijs Persbureau (HOP) heeft de CVB-voorzitter van de Open Universiteit geïnterviewd (DUB 4/4/2013). Als de basisbeurs wegvalt, is de oorspronkelijke bestaansreden voor aparte deeltijdopleidingen weggevallen, maar er is des meer reden om binnen de universiteiten en hogescholen een aparte leerweg voor parttimers in te richten.

  3. Hogeronderwijsjurist Peter Kwikkers (Science Guide 5/4/2013) schrijft een tirade tegen de betutteling van studenten die een extra impuls heeft gekregen door de prestatieafspraken en het experimenteerbesluit. Eerder had hij al gewezen op de ongrondwettelijkheid van de prestatieafspraken (15/8/2012). SGP-kamerlid Bisschop (2/4/2013) doet ook een duit in het zakje.

  4. Op 19/4/2013 heeft de minister kamervragen beantwoord.