Studenten met zorgtaken (II)

/

In aansluiting op de CDA- en CU-initiatieven op het gebied van burgerlijke verantwoor­de­lijk­heid en naastenliefde, heeft het CDA een Actieplan Mantelzorgende Studenten gelanceerd. Doel van het actieplan is dat deze studenten voldoende ondersteund en waar nodig ontzien worden zodat ze de studie kunnen combineren met hun zorgtaken. Maar dan vraag je je af waarom het CDA niet, in één moeite door, ook de studerende moeders (en vaders) in hun pleidooi heeft betrokken. Want studerende mantelzorgers en studerende ouders, — dat zijn de twee doelgroepen die momenteel in het hogeronderwijsbeleid gediscrimineerd worden. Als ze in de propedeuse niet het vereiste aantal studiepunten halen, dan gaan ze voor de bijl. In artikel 2.1 van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 staat immers dat alleen student-bestuurders en gehandicapte, zieke of zwangere studenten in de propedeutische selectie ontzien mogen worden (alsmede studenten die getroffen worden door bijzondere familieomstandigheden, maar tot die categorie kunnen studerende mantelzorgers en studerende ouders niet worden gerekend). Het CDA heeft nu zijn hoop gevestigd op het Experiment Flexstuderen (2017-2023), dat studenten meer mogelijkheden biedt in eigen tempo te studeren, maar dan vergeten de CDA-politici dat alleen diegenen aan het experiment mogen deelnemen die de propedeutische selectie doorstaan hebben.
Het zou van bestuurlijke moed getuigen als de Haagse politici eindelijk de conclusie onder­schrijven dat de steeds verder opge­schroefde tempo-eisen in de selectieve propedeuse tot grove onrechtvaardigheden leiden en dat we de behoefte aan tempo­differentiatie serieus moeten nemen. Het oorspronkelijke idee van het Bindend Studieadvies Propedeuse was dat studenten uit de opleiding moesten worden verwijderd als ze (behoudens persoonlijke omstandigheden) in het eerste studiejaar minder dan de helft van de geprogrammeerde zestig studiepunten hadden gehaald. We kunnen misschien beter naar die schappelijke norm terugkeren, zodat we niet alleen aan de lagere belastbaarheid van student-bestuurders, gehandicapten, zieken en zwangeren tegemoet komen, maar ook aan die van mantelzorgers, studerende ouders, topsporters, student-ondernemers en werkstudenten. En zodat we, in plaats van al die bureaucratische, juridische en fraudegevoelige plichtplegingen, een studeerbaar studiecontract kunnen aanbieden aan iedere student.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.