Studentenmonitor: worden ze onderbelast?

/

Het HogerOnderwijsPersbureau wijdde onlangs een artikel aan de studielast in het w.o. en hbo: hoeveel studie-uren hebben studenten nodig om hun studiepunten te halen? De cijfers waren ontleend aan een landelijke studenten-enquête over het studiejaar 2012-2013 (OCW-Studentenmonitor 2013). Als men de universiteiten en hogescholen samen neemt, zit 54% van de ondervraagde studenten naar eigen zeggen onder de wettelijke norm (28 uur per studiepunt), terwijl slechts 18% méér dan 28 uur nodig heeft om een studiepunt te halen. De conclusie dringt zich op: studenten worden onderbelast. Maar die conclusie wringt met andere cijfers uit de Studentenmonitor, want 41% van de ondervraagde voltijdstudenten gaat naar eigen zeggen onder een hoge of zeer hoge studiedruk gebukt, terwijl slechts 10% de studiedruk laag of zeer laag vindt. Zijn de metingen van de Studentenmonitor eigenlijk wel betrouwbaar?
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Studentenmonitor: worden ze onderbelast?”

  1. In diverse universiteits- en hogeschoolbladen reageren lezers op het HOP-artikel.
    ANS 9/4/2014: De onderzoekers hebben een vijfpunts ordinale antwoordschaal gebruikt. Waarom wordt die in de rapportage gecomprimeerd tot een driepunts schaal, terwijl juist de spreiding interessant is? Jammer ook dat ze geen andere statistische technieken hebben aangewend om de ordinale data zinnig te interpreteren.
    Cursor 8/4/2014: Hoe komt het dat de gemeten studielast lager is bij eerste- dan bij ouderejaarsstudenten? Zou het kunnen dat eerstejaarsstudenten met een hoge studielast ondervertegenwoordigd zijn in de steekproef, bijvoorbeeld doordat ze vóór de enquêtedatum zijn afgezwaaid?
    Profielen 8/4/2014: De gevonden lage individuele studielast is niet verbazend, aangezien studenten al voor hun tentamen slagen als ze een 5,5 halen. [WH: mogen we veronderstellen dat de wettelijke norm voor de studielast betrekking heeft op de tijd die de gemiddelde student nodig heeft om een 6,5 of 7 te halen?]

  2. Ouke J. Pijl (Hogeschool Utrecht) verzocht mij de volgende reactie te plaatsen:
    Voor zover ik weet is de Studentenmonitor een onderzoek waarbij leden van de studentenpopulatie zelf bepalen of ze deelnemen (de onderzoeksverantwoording maakt dit niet duidelijk). Dit betekent dat er geen sprake is van een steekproef zoals de statistiek dat bedoelt. Wanneer er wel sprake zou zijn van een ‘echte’ steekproef hangt de betrouwbaarheid niet af van het responsepercentage, maar van het absolute aantal, gegeven een gekozen nauwkeurigheid en de (onbekende en dus te schatten) populatievariantie. Bij een populatie van 100.000 zijn dan bijvoorbeeld 1.000 respondenten voldoende. Hoe komt dit alles terug in de onderzoeksverantwoording?