Studiepunten voor de taal- en rekentoets?

/

Lang niet alle pabo-opleidingen geven studiepunten voor het behalen van de taal- en rekentoets in de propedeuse. Dat blijkt uit een rapportage die vorig najaar uitkwam. De pabo’s kennen geen toelatingsexamen, dus kan dat zomaar?
1. Wie niet voor deze toetsen slaagt, wordt via het Bindend Studieadvies (BSA) uit de opleiding verwijderd. Volgens de Wet op het Hoger Onderwijs (art.7.8b) kan de BSA-afwijzing uitsluitend worden opgelegd op grond van onvoldoende studieresultaten die (a) op ongeschiktheid voor de opleiding wijzen, die (b) niet te wijten zijn aan het ontbreken van ‘zodanige voorzieningen dat de mogelijkheden voor goede studie­voortgang [van de gemiddelde student?] zijn gewaarborgd’, en die (c) evenmin aan persoonlijke omstandigheden van de student te wijten zijn.
2. Studieresultaten worden afgemeten aan de onderwijseenheden die de student voltooid heeft. De onderwijseenheden worden beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de opleiding of in een aanhangsel ervan. Aan elke onderwijseenheid is een bepaald aantal studiepunten verbonden, afhankelijk van het aantal uren dat de gemiddelde student nodig heeft om die eenheid te voltooien (elke 28 uur bruto is goed voor één studiepunt, de propedeuse omvat 60 studiepunten).
3. Mijn persoonlijke conclusie is dat een BSA-afwijzing wegens het niet-behalen van de taal- of rekentoets bij het College van Beroep voor de Examens kan worden aangevochten als niet aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan: (a) de hogeschool heeft een BSA-regeling vastgesteld waarin het behalen van de taal- en rekentoets als eis voor de voortzetting van de pabo-opleiding wordt gesteld; (b) zowel de taal- als de rekentoets is in de OER (of in een aanhangsel ervan) opgenomen, hetzij als onderwijseenheid, dan wel als deeltoets van een onderwijseenheid; (c) indien de taal- en rekentoets als zelfstandige onderwijseenheden zijn opgevoerd, dient de student studiepunten te krijgen zodra de toetsen gehaald zijn; (d) er is gezorgd voor zodanige voorzieningen dat de mogelijkheden voor goede studievoortgang [van de gemiddelde student] gewaarborgd zijn; en (e) de student is in de gelegenheid gesteld te worden gehoord i.v.m. eventuele persoonlijke omstandigheden.
Aan voorwaarde 3.d is niet voldaan als de gemiddelde student onvoldoende gelegenheid en ondersteuning wordt geboden om zich op beide toetsen voor te bereiden, of als het aantal studiepunten verbonden aan de onderwijseenheden waarvan beide toetsen deel uitmaken voor de gemiddelde student onvoldoende is om de tijd benodigd voor het voorbereiden en afleggen van die toetsen te dekken.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Studiepunten voor de taal- en rekentoets?”

  1. Onderwijsinspectie verzaakt haar plicht…

    De meeste pabo’s hebben bezwaar tegen het adaptieve karakter van de rekentoets in de propedeuse: ‘zij vinden dat een adaptieve [plaatsings-]toets verwarring schept bij studenten en stressverhogend werkt’. Dat staat in de Monitor Belei…

  2. Op 23/4/2008 heeft Jasper van Dijk (SP) nieuwe kamervragen ingediend over de taal- en rekentoets. Daarin wordt onder meer verwezen naar bevindingen uit een enquête van het Freudenthal Instituut, expertisecentrum voor het reken- en wiskundeonderwijs, dat ‘het bijspijkeren [van eerstejaars pabo-studenten] zelden adequaat gebeurt vanwege de randvoorwaarden als tijdgebrek, veelal gebaseerd op economische motieven of op verschillen van inzicht tussen het management en de vakdocenten om de problemen aan te pakken en als gevolg van het optreden van een overheid die alleen de politieke problemen beoogt op te lossen.’

  3. Op 22 mei gaf de staatssecretaris antwoord op de kamervragen d.d. 23/4.