Tentamencijfers openbaar?

/

Volgens het Europese Mensenrechtenverdrag (artikel 8) heeft iedereen recht op eerbiediging van zijn privé-leven. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) ziet erop toe dat beheerders van privacygevoelige gegevens niet buiten hun boekje gaan. Ook tentamencijfers mogen slechts na uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene openbaar worden gemaakt (Cursor 12/11/1998). Maar het bestuur van de Universiteit Utrecht zoekt de grenzen op. Men wil iedere deelnemer van een cursus inzage geven in de tentamencijfers van zijn of haar medestudenten. Dat zou de competitie en het groepsgevoel bevorderen. Blijkbaar heeft het bestuur nog niet bedacht dat men zodoende inbreuk maakt op hun fundamentele mensenrechten: ik kan me nauwelijks voorstellen dat bevordering van competitie en groepsgevoel door het CBP als een gerechtvaardigd belang aanvaard wordt.
Bron: Cijferanonimiteit is verleden tijd (DUB 30/5/2011).

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

4 reacties op “Tentamencijfers openbaar?”

 1. Tentamencijfers openbaar? Moet kunnen, aldus Big Brother! Studenten, docenten en onderzoekers vormen tezamen immers een hechte learning community. Een logische, volgende stap is dat ook docenten en onderzoekers hun eigen leerresultaten openbaar moeten maken binnen deze community:
  (a) welke artikelen en boeken hebben ze de afgelopen drie jaar gepubliceerd?
  (b) welke cursussen hebben ze de afgelopen drie jaar verzorgd?
  (c) hoe zijn die cursussen beoordeeld door de deelnemers?
  (d) hoeveel tijd hebben ze gestoken in hun onderwijs- en onderzoekstaken en welk salaris hebben ze daarvoor opgestreken?
  (e) welke nevenwerkzaamheden hebben ze de afgelopen drie jaar verricht en in hoeverre waren die verenigbaar met hun onderwijs- en onderzoekstaken?
  Ter bevordering van de competitie en het groepsgevoel moeten studenten, docenten en onderzoekers dit soort gegevens met elkaar delen in hun learning community. Sommige docenten en onderzoekers, die anoniem wensen te blijven, vinden dat daarmee inbreuk zou worden gemaakt op hun privacy. Maar dat zijn klaplopers. Zij parasiteren op de vitale gemeenschap van studenten, docenten en onderzoekers. Zij onttrekken zich aan de sociale controle van hun community.

 2. Joost de Vries (VK 14/6/2011) weet te melden dat de publicatie van tentamencijfers op naam binnen de UU met ingang van 1 september zijn beslag krijgt en dat er bij Diergeneeskunde al twee jaar een pilot loopt. In de Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 (OER p.94) van deze faculteit staat echter: ‘Over het studieverloop van een individuele student worden geen inlichtingen verstrekt, behalve aan: de student zelf, de examencommissies, de studieadviseur, de tutor, de studentendecaan, College van Beroep voor de Examens, het UAF en de DUO. Van deze regel kan slechts worden afgeweken, indien de betreffende student hiervoor toestemming verleent.’ En volgens het UU-Studentenstatuut 2010/2011 geeft de inschrijving als student ‘in ieder geval’ het recht op ‘bescherming van jouw persoonsgegevens door de Universiteit Utrecht. Je hebt daarbij recht op inzage van je gegevens, recht op verbetering, recht op mededeling over verstrekking van jouw gegevens aan een derde en recht op verzet van verwerking van je gegevens.’ Verder staat op de website van de UU een Privacyverklaring, die helaas naar een dode link verwijst. Achter die link stond vermoedelijk een verhaal waaruit kon worden opgemaakt dat de pilot van de faculteit Diergeneeskunde niet alleen in strijd was met haar eigen OER maar ook met de universitaire privacyregels.
  UPDATE: Joost de Vries baseerde zijn bericht vermoedelijk op de notitie d.d. 18/5/2011 die het CvB ter kennisname aan de Uraad heeft gestuurd: de UU-opleidingen zal worden verzocht de toetsresultaten op naam te publiceren. Onvermeld blijft of de UU-privacyregels daartoe zullen worden aangepast.

 3. Onder auspiciën van de Stichting Surf werkte de UU-groep ICT & Recht deze winter aan een rapportage over Privacy en persoonsgegevens van studenten. Publicatie kan elk moment worden verwacht, want het rapport had al op 1 maart moeten worden opgeleverd.

 4. Een woordvoerder van het CBP bevestigt desgevraagd dat bij verwezenlijking van de UU-plannen de privacy van studenten in het geding is (DUB 21/6/2011).