Thuiszitters, leerplicht en leerrecht

Minderjarige kinderen van vijf tot achttien jaar zijn niet alleen onderworpen aan de leerplicht (c.q. kwalificatieplicht), maar hebben ook een leerrecht. En zelfs vierjarigen hebben recht op onderwijs. Onlangs heeft de minister kamervragen beantwoord over het leerrecht van langdurig zieke leerlingen. Het wettelijke uitgangspunt is dat de eigen school verantwoordelijk blijft voor de continuïteit van het leerproces, maar dat de hulp kan worden ingeroepen van consulenten uit de onderwijsbegeleidingsdiensten of de academische ziekenhuizen. Niet zo lang geleden heeft de minister de Onder­wijs­inspectie verzocht onderzoek te doen naar de kwaliteit van het onderwijs aan zieke leerlingen. De kamervragen gingen overigens met name over ICT-voorzieningen voor afstandsonderwijs (zoals KlasseContact). Meer informatie over voorzieningen voor langdurig of chronisch zieke scholieren vindt men op de website Ziezon.nl.
Er zijn echter ook andere categorieën jongeren voor wie er fricties kunnen optreden tussen leerplicht en leerrecht. Men denke aan minderjarige (kinderen van) asiel­zoekers en illegalen die (al dan niet uitgeprocedeerd) in Nederland verblijven. Ook zijn er vele jongeren die thuiszitten omdat er vooralsnog geen passend onderwijs voorhanden is of omdat ze op hun eigen school niet langer te handhaven zijn. Men streeft ernaar tijdelijke buitenschoolse voorzieningen aan te bieden om aan hun leerrecht tegemoet te komen (transferia, time-out, rebound, op de rails, herstart). Maar misschien moet het leerrecht ook steviger verankerd worden in de schoolcultuur van het reguliere onderwijs.
Lees verder … (PDF)

2 reacties op “Thuiszitters, leerplicht en leerrecht”

  1. OCW heeft een rapport gepubliceerd over afstandsonderwijs voor thuiszitters (28/3/2022): Afstand overbruggen. Tijdens de COVID-crisis verscheen al Afstandsonderwijs voor thuiszitters (OCW, oktober 2020), maar daarover kan ik geen bibliografische gegevens vinden.