University College Utrecht

/

Het UCU is een Engelstalige bachelor-opleiding ‘Liberal Arts and Sciences’. Studenten kunnen kiezen tussen de majors Humanities, Science en Social Science. Om een NVAO-accreditatie te verkrijgen, is dit jaar een internationale visitatiecommissie op bezoek geweest, onder leiding van de Twentse hoogleraar Van der Wende (vergelijkende onderwijskunde). De commissie kwam met een lovend rapport. Onderwijsniveau UCU uitstekend kopt het Utrechtse universiteitsblad (17/10/2007). Maar de commissie bestond merendeels uit Noord-Amerikaanse hoogleraren. Zij heeft de kwaliteit van de opleiding niet vergeleken met verwante brede bacheloropleidingen in binnen- of buitenland. Aspirant-studenten kunnen uit het visitatierapport niet opmaken wat de sterke en zwakke kanten van deze opleiding zijn. En er worden bijvoorbeeld geen kritische kanttekeningen gezet bij de duur van het programma (3×32 weken), noch bij het bijzondere beoordelingssysteem (compensabele onvoldoendes, in principe geen herkansingen). Op het eerste gezicht is het een uitdagende, breed-vormende, studeerbare, internationaal- en multidisciplinair georiĆ«nteerde opleiding. Maar het Nederlands-Vlaamse Accreditatieorgaan zal moeten uitmaken of de commissie voldoende getoetst heeft of deze postsecundaire opleiding aan de kwalitatieve bekostigingseisen van een Nederlandse universitaire bachelorstudie beantwoordt.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “University College Utrecht”

  1. Een paar mensen hebben mij gevraagd waarom ik ‘zo’n zurig stukje’ over het UCU heb geschreven. Ik heb niks tegen het UCU, maar ik ben wel allergisch voor de superlatieven waarmee het UCU omgeven is. Het UCU afficheert zich als een honorsopleiding. Een eenvoudige Nederlandse aspirant-student (en een eenvoudige Nederlandse academicus) denkt dan dat het UCU een opleiding voor excellente studenten is. Maar in werkelijkheid gaat het niet om studenten die zich door hun prestaties in het Nederlandse hoger onderwijs in vergelijking met hun medestudenten excellent hebben betoond, maar hooguit om studenten die op basis van hun prestaties in het VWO als high potentials worden beschouwd. Zij volgen de driejarige UCU-opleiding en deze wordt met een honors degree bekroond mits ze gemiddeld het schoolcijfer 7 op een tienpuntsschaal hebben gehaald (het GPA-cijfer 3 op een vierpuntsschaal); een lager cijfer levert een bachelor’s degree zonder honorsaantekening op. Het einddiploma van het UCU is dus geenszins een keurmerk van excellentie en de honors degree van het UCU correspondeert evenmin met een Nederlands cum laude. Ik heb dus wel enige reden om vraagtekens te zetten bij alle superlatieven waarmee het UCU omgeven is. Daarnaast zet ik vraagtekens bij de kwaliteit van de visitatieprocedure. Kunnen Noord-Amerikaanse hoogleraren beoordelen of een Nederlandse universitaire opleiding aan de Nederlandse criteria voor basiskwaliteit voldoet? En is het UCU zo uniek dat het door een speciale commissie gevisiteerd moest worden en dat het alleen met zichzelf vergeleken kon worden? Aspirant-studenten hebben er recht op iets meer te weten te komen over de kwaliteit van deze opleiding, in vergelijking met andere bacheloropleidingen in het Nederlandse of West-Europese universitaire onderwijs. Het visitatierapport helpt hen in dat opzicht geen steek verder.

  2. Bij besluit van 31/1/2008 heeft de NVAO de aanvraag om accreditatie van de W.O.-bacheloropleiding Liberal Arts and Sciences van de Universiteit Utrecht positief beoordeeld. Dit betreft zowel de Engelstalige opleidingen in Utrecht en Middelburg als de Nederlandstalige opleiding in Utrecht. Bij de eerstgenoemde opleiding (UCU) werd ‘bijzondere kwaliteit’ toegekend aan het gerealiseerde eindniveau en aan het numeriek opleidingsrendement. Noch de samenstelling van de visitatiecommissie noch de programmaduur van 3×32 weken heeft dus een beletsel gevormd voor de accreditatie van het UCU.

  3. In de Groene Amsterdammer (6/6/2013) schreef Christa Nooitgedagt een artikel dat grotendeels gewijd is aan het University College Utrecht. Op mijn weblog (20/9/2013; 13/12/2012 ) kwam het UCU eveneens ruimschoots ter sprake. Erasmus Magazine (14/11/2013) bericht dat de university colleges van Utrecht, Maastricht en Middelburg door de Keuzegids Universiteiten nog steeds tot de universitaire topopleidingen van Nederland gerekend worden; voor die van de UvA, VU, Leiden en Tilburg geldt dat niet, terwijl die van Rotterdam, Enschede en Groningen vooralsnog niet beoordeeld konden worden.