Verhaalsrecht voor studenten

/

Volgens Science Guide (12/5/2009) is er geen kamermeerderheid te vinden voor het verhaalsrecht dat minister Plasterk aan studenten wil toekennen om wanprestatie van hogeronderwijsinstellingen te bestrijden. De kamerleden beseffen blijkbaar niet dat de universiteiten en hogescholen zich ontwikkeld hebben tot calculerende onder­nemingen en dat het studiecontract waarbinnen studenten moeten opereren in het afgelopen decennium steeds knellender is geworden: (a) het collegegeld is sinds 1985 bijna verdrievoudigd (van 567 naar 1620 euro), terwijl de duur van de studie­financiering tot vier jaar is teruggebracht; (b) de ‘onrendabele’ deeltijdopleidingen worden afgeschaft; (c) de selectieve propedeuse is verscherpt (onwettige taal- en rekentoetsen, BSA op basis van studietempo); (d) tentamens worden op onmogelijke tijden afgenomen; (e) het recht op herkansing van tentamens wordt beknot; (f) de geldigheidsduur van behaalde tentamens wordt drastisch beperkt; (g) studenten kunnen uitsluitend in september de masteropleiding instromen. Zo’n draconisch studiecontract wordt verdedigd omdat het de doelmatigheid zou verhogen en wan­prestatie van studenten zou tegengaan. Maar hoe zit het met de wettelijke en contrac­tuele verplichtingen van de wederpartij? Krijgen studenten ‘value for money’? De kamerleden zijn gekant tegen een verhaalsrecht, waarmee studenten zich teweer kunnen stellen tegen wanprestatie van de onderwijsinstelling. Want dat zou volgens hen in juridisering, verconsumentering en ondermijning van de ‘leergemeenschap’ ontaarden.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

5 reacties op “Verhaalsrecht voor studenten”

 1. Minister Plasterk heeft zijn voorstel betreffende het verhaalsrecht ingetrokken, bericht Trajectum (19/6/2009). Hij komt volgend jaar met een herzien voorstel.

 2. Onder verwijzing naar de kamermotie 31821 nr. 69 heeft staatssecretaris Zijlstra op 29/8/2011 een brief over het verhaalsrecht naar de kamer gestuurd. In de kamerbrief staat dat het verhaalsrecht allang bestaat en dat het via het CBHO kan worden afgedwongen.
  Update I: Het Hoger Onderwijs Persbureau (TU Delta 2/10/2013) bericht dat het verhaalsrecht nu eindelijk per 1/9/2013 afdoende geregeld is. Ik begrijp er niets van. Wat is er per 1/9/2013 veranderd? In de WHW (artikel 7.66 lid 2) wordt gesteld dat hoofdstuk 8 van de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing is. In de artikelen 8.88 t/m 8.95 wordt het verhaalsrecht geregeld.
  Update II: Ik heb mijn onbegrip neergelegd in een lezersreactie op het artikel van TU Delta. Petra Vissers (HOP) heeft deze voorgelegd aan de secretaris van CBHO en ze was zo vriendelijk zijn antwoord aan mij terug te mailen:
  In de brief aan de Vz TK van 29 augustus 2011, ref 321777, meldt de staatssecretaris dat dit kan bij de civiele rechter en als bijvraag bij een beroep bij de administratieve rechter: het CHBO. Hij kondigt aan bij de uitwerking van een motie inzake het verder uitschrijven van de OER in de WHW daarop verder in te gaan.
  De hier bedoelde wijziging van de Awb maakt van het verzoek tot schadeloosstelling [bij een procedure] een zelfstandige verzoekschriftprocedure bij de administratieve rechteren; ten departemente wordt die wijziging meegenomen in een wetsvoorstel ter uitwerking van de bedoelde motie.
  M.a.w. het verzoek om een schadeloosstelling wordt eenvoudiger en kan nu al reeds worden ingediend en blijft binnen de kolom van het CBHO.

  Update III: De PvdA wil dat het verhaalsrecht beter geregeld wordt (VK 30/10/2013), maar denkt dan niet aan volledige schadevergoeding doch slechts aan gehele of gedeeltelijke restitutie van het collegegeld.

 3. […] Verhaalsrecht voor studenten (II) […]

 4. […] En welke kostenposten worden als aangerichte schade erkend? Zie ook: Verhaalsrecht voor studenten (I) en […]

 5. Kluwer publiceerde onlangs een boek van mr. B.M. Paijmans over de civielrechtelijke aansprakelijkheid van scholen jegens leerlingen en hun ouders: De zorgplicht van scholen.