Verkort pestprotocol

/

1. Je gedraagt je zo dat anderen geen last van je hebben.
2. Of anderen last van je hebben bepaal je niet zelf.
3. Hebben anderen last van je, dan volgen er maatregelen.
4. Die bespreken we met je ouders.
5. De uiterste maatregel voor school is verwijdering.
Dat zijn de vijf schoolregels die schoolleider Paul Ket (29/9/2013) voorstelt om zijn pestprotocol kort en bondig samen te vatten. Volgens mij leiden deze tot schrijnende rechtsonzekerheid voor de leerlingen. In onze overvolle, complexe samenleving hebben mensen immers onophoudelijk last van elkaar. Uit deze schoolregels kan een leerling onvoldoende opmaken wanneer hij of zij maatregelen te duchten heeft:
a) als schoolleiding, leraren of ondersteunend personeel last van mij hebben?
b) als anderen naar het oordeel der schoolleiding te veel last van mij hebben?
c) als anderen overlast van mijn gedragingen zeggen te ondervinden?
d) als ik, mijn belangen najagend, anderen in hun belangen schaad?
e) als ik anderen belemmer in het bereiken van hun doelen?
f) als ik inbreuk op de rechten van anderen maak?
g) als anderen zich gekwetst voelen door mijn uitlatingen en gedragingen?
h) als anderen aanstoot nemen aan mijn uitlatingen en gedragingen?
i) als ik anderen, door mijn handelen of nalaten, schade of leed berokken?
j) als ik anderen willens en wetens schade of leed berokken?
k) als ik in ’t geweer kom wanneer anderen mij schade of leed berokkenen?
l) als ik voor mijzelf opkom wanneer mijn belangen geschaad worden?
m) als ik voor de schoolbelangen opkom wanneer anderen daarop inbreuk maken?

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.