Verplichte ouderbijdrage

/

‘Mijn school brengt mij 75 euro in rekening voor het genot van een thuisprogramma dat zij moet regelen omdat ik niet op schoolreis meega. Kan zij mij verplichten dat bedrag te betalen?’ Dat is de Goeie Vraag (13/10/2013) die door Qwertmuk gesteld wordt.
Ik maak uit je vraag op dat je leerplichtig bent en dat de schoolreis zich geheel of gedeeltelijk over de reguliere schooluren uitstrekt. De voorlichtingssite Leerplicht.net van de gemeente Woerden zegt daarover het volgende:
1. De school mag deelname aan schoolactiviteiten niet verplicht stellen als deze zich over één of meer avonden of nachten uitstrekken. Je kunt dus weigeren aan een meerdaagse schoolreis deel te nemen en in dat geval heb je recht op een kosteloos vervangend lesprogramma.
2. De school mag niet van jou eisen dat je bijdraagt in de kosten van een (één- of meerdaagse) schoolreis. Als je weigert de verlangde bijdrage te betalen, moet zij jou kosteloos een vervangend lesprogramma bieden.
3. Op de Woerdens site wordt niet vermeld of de school, in plaats van een vervangend lesprogramma tijdens de reguliere schooluren, een huiswerkopdracht mag geven. Ik kan me niet voorstellen dat de Onderwijsinspectie zou instemmen met een dergelijke omzetting van contacttijd in huiswerktijd, maar in elk geval mag de school daarvoor geen kosten in rekening brengen.
4. Er is echter nog een ander scenario denkbaar, waarover de Woerdense site niets vermeldt: een kosteloze ééndaagse schoolreis met verplichte deelname. De excursie maakt dus deel uit van het reguliere lesprogramma. In dat geval moeten de ouders, denk ik, een met redenen omkleed verzoek indienen of de school hun kind van de deelnameverplichting wil ontslaan en hem of haar een vervangend lesprogramma wil bieden. Ik denk niet dat de school in dat geval als voorwaarde mag stellen dat de ouders bijdragen in de kosten van dat vervangende programma, maar ik weet niet of daar jurisprudentie over bestaat.
Zie ook: Vervangende progamma’s in geval van gewetensbezwaren, christelijke vieringen, juffenverjaardag?

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Verplichte ouderbijdrage”

  1. 5. Met een beetje fantasie kunnen we nog een aanvullend scenario bedenken. De school neemt in haar schoolregels of in een oudercontract de bepaling op dat de leerlingen zich (behoudens overmacht) niet aan de curriculaire en extracurriculaire schoolactiviteiten mogen onttrekken, op straffe van een boete waaruit de kosten van vervangende lesprogramma’s gedekt worden. De vraag rijst dan of dit boetebeding voor leerplichtige leerlingen rechtsgeldig is, gezien de wettelijke regels over de vrijwilligheid van ouderbijdragen.